Gå til hovedinnhold

Mat og måltider i barnehagen (Del 1)

Visste du at et barn spiser 3000 måltider i løpet av et liv i barnehagen? 
- Tre måltider hver dag fra de starter i barnehagen til de begynner på skolen. Da er det ekstra viktig at vi legger til rette for gode måltider!

Måltidet er en del av «klokka» for barna i barnehagen; aktiviteter og situasjoner som kommer i samme rekkefølge og skjer omtrent på samme måte hver eneste dag. Måltider og andre rutinesituasjoner bidrar til forutsigbarhet og trygghet. Måltidet bør gi alle barn og voksne en god opplevelse av å være sammen, at vi er et oss. Se også denne podkasten om rutiner!

Mat og måltider skal ifølge Rammeplanen ha en betydningsfull plass i hverdagen. Måltider og matlaging skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

Mat og måltidet, handler om maten som serveres, at den er sunn, variert og at barna vil spise den. Mat og måltider gir rom for samtaler og å utforske ord og begreper. I forskningsprosjektet GoBan så man at de voksne snakket med barna under måltidet, men samtalene ble ofte korte og ga lite rom for utforsking og undring, særlig når det ble mange barn rundt bordet. Når man forsøker å få alle med i samtaler, blir det mindre tid til å vente på hvert enkelt barns svar, undring og utforskning. Mat og måltidet handler også om sanseopplevelser, om lukt, smak, hvordan konsistensen er og hvordan maten ser ut. Det handler om opplevelse av deltagelse i fellesskapet, språk, samtale og samhandling. 

Sissel H. Helland har gjort et spennende doktorgradsarbeid: Matmot i barnehagen. En studie av toåringers matneofobi og kosthold og hvordan dette kan endres. Sissel Helland fant i sin forskning at man kan redusere 2-åringers motvilje mot å smake på ny mat ved å tilby ulike smaker og matvarer. Det viste seg at ved å tilby ulike smaker og forskjellig mat, ble de over tid mindre kresne. 

På dette kurset ved UIA kan du utvide dine kunnskaper om mat- og måltid i barnehagen. Kurset er gratis og unikt i Norge!For deg som jobber i barnehage kan du jobbe mer med dette på denne måten:
  • Ta utgangspunkt i Rammeverket , fokusområdet Livsmestring og helse. Hvordan tilrettelegger dere i barnehagen din for matlaging og sunne måltider? Sett opp noen punkter for deg selv og diskuter dette med dine kolleger.  
  • Velg to punkter dere ønsker å forbedre i barnehagens praksis. Avtal hvem som skal ha ansvar for å følge opp at arbeidet settes igang. 

Kommentarer

Mest leste artikler

Smittevern ,omsorg, trygghet og tilknytning. Overgang hjem- barnehage

Hva gjør vi når nye barn skal starte midt under Corona-perioden? Kristiansands-barnehagen har laget en egen liten veileder om dette.

Veileder for “Bli kjent”- overgang hjem og barnehage
Denne veilederen erstatter ikke barnehagens ordinære rutiner for nye barn som begynner i barnehagen. Den er et veiledende supplement til disse sett i lys av situasjonen rundt korona. Den enkelte barnehage kan gjøre justeringer.

Generelt
Gi god informasjon til foresatte i forkant.Økt fokus på forutsigbarhet og rutiner. Rutiner er «små barns klokke». Gi de hjelp til å forstå dagsrytmen ved at ting gjøres på noenlunde samme måte, i samme rekkefølge, hver dag. Som vanlig når vi blir kjent, er det relasjon til barnet som er det aller viktigste. Lengden på bli-kjent perioden kan og må variere etter barnets behov og avgjøres i samarbeid med foresatte. For noen barn kan 3 dager være nok, for mange barn tar det lengre tid.
I forhold til smittevern
Gi god informasjon om barnehagens smittevern-tiltak til foresatte…

Finnes det mobbing i barnehagen? (Mobbing del 1)

Mange har hørt om Hele barnet Hele løpet, mobbing i barnehagen. I dette forskningsprosjektet fant man ut at et til to barn ble utestengt fra lek i barnehagen uten at de voksne oppdaget det. Dette arbeidet har ført til at man ser på mobbing på en litt annen måte enn det som ofte har vært vanlig å høre når folk snakker om mobbing. I forskningsrapporten defineres mobbing slik:

”Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer barns opplevelse av å høre til, være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten til medvirkning”

Dette understreker at alle voksne har et ansvar for å hindre at barn opplever å bli holdt utenfor. Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverdi, og forebygge krenkelser og mobbing. Derfor dreide det videre arbeidet seg om hvordan man kan legge til rette for dialog mellom ansatte og foreldre om å forebygge mobbing i barnehagen. Da ble verktøyet Dialogmodellen utviklet. Den finner du på n…

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere.

Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for hver…