Gå til hovedinnhold

Ressursbank for høytider og merkedager

Markering av høytider og merkedager i barnehagen.

Kristiansandsbarnehagen har gjennom Regional ordning opprettet et partnerskap med UiA. I ordningen ligger det et mål om at både barnehagene og Universitetet er likeverdige parter og at læring skal skje begge steder.

Barnehagene lærer av hverandre og i nettverk med UiA. Disse møtene bringer ny kunnskap inn til UiA der dette skal få betydning for Barnehagelærerutdanningen.

Barnehagestudentene kan også være en del av denne læringssløyfa. Studentenes oppgaver og utviklingsarbeid kan (og bør?) være relevant for barnehagene og gjøres tilgjengelig for de. Dette er også med på å gjøre barnehagelærerutdanningen mer relevant.


 I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) står det under fagområdet Etikk, religion og filosofi at personalet skal...

«...gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen»
Kunnskapsdepartementet 2017, s.55

Våren 2022 har barnehagelærerstudenter i kunnskapsområdet SRLE (samfunn, religion, livssyn og etikk) ved UiA utviklet ressurser som kan brukes til å jobbe med dette målet i rammeplanen. Studentene på ABLU (arbeidsbasert barnehagelærerutdanning) fikk i grupper utdelt en høytid eller en merkedag. Det fulgte med et oppdrag om å bygge opp en felles ressursbank som både inneholdt en kunnskapsbase med bakgrunnsstoff om de ulike høytider og merkedager og en fagdidaktisk base, som inneholder forslag til hvordan man konkret kan jobbe med høytiden/merkedagen i barnehagen både over tid og i enkeltaktiviteter. I tillegg skulle studentene ta utgangspunkt i en sentral fortelling fra høytiden/ merkedagen. Studentene kunne selv velge i hvilket format de ville levere kunnskaps- og den fagdidaktiske basen. Noen valgte å lage en padlet, andre en egen nettside, men andre igjen leverte sitt arbeid i en pdf fil. Nedenfor følger en oversikt over de høytidene og merkedagen som studentene jobbet med.
Veileder på prosjektet var Eva Mila Lindhardt

Ressurser - Klikk på lenkene: 

Id al Fitr 


Samenes dag. Markering av samisk kultur i barnehagen. Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for

REKOMP- Høst 2021 oppsummert - med faglige ressurser

Så godt som alle barnehagene i Kristiansand kommune deltar i Regional ordning for barnehagebasert kompetanseheving, - Rekomp.  Målet med ordningen er å bidra til implementering av rammeplanen for å sikre alle barn et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Arbeidet skal skje i partnerskap med Universitet eller høyskole og være basert på lokale vurderinger av kompetansebehov og forankret i den enkelte barnehage på en måte som involverer alle ansatte.    Her kan du lese mer om regional ordning Slik kan du heve kompetansen din i barnehagen (utdanningsnytt.no) Rekomp- Barnehageutvikling i partnerskap (krsbarnehager.blogspot.com) Det er også laget en liten film du kan se; Regional ordning i Region Kristiansand from Regional ordning on Vimeo Høsten 2021 Høsten 2021 gjennomførte de aller fleste barnehagene en ståstedsanalyse utviklet av UIA, (noen få brukte andre analyseverktøy). Fort forklart fra Udir:  Ståstedsanalysen for barnehage   Barnehagene skulle kartlegge egen virksomhet, for