Gå til hovedinnhold

Innlegg

BTI- arbeidet skal nå i gang i barnehagene!

Bedre Tverrfaglig Innsats   (BTI) skal; Komme i kontakt med barn, familier barnehage, skole og fritidsarena på et tidlig tidspunkt og gjennom systematisk arbeid, veiledning og oppfølging, gi barn og familier den hjelp og støtte de har behov for uten oppfølgingsbrudd. Barnehagene skal nå bruke BTI-modellen til å systematisere arbeidet rundt barn de av ulike grunner har en uro for. BTI er en samhandlingsmodell som skal bidra til tidlig, samordnet innsats og brukermedvirkning. Modellen har 4 nivå, hvor nivå 0 og 1 peker på barnehagens arbeid med godt læringsmiljø. Nivå 2 og 3 peker på tverretatlig samarbeid mellom to eller flere tjenester. Det opprettes en Stafettlogg  Kristiansand kommune - Stafettlogg , med referat fra det løpende arbeidet, som et bindeledd mellom de ulike nivåene. Det ligger mye nyttig informasjon på kommunens nettsider  Kristiansand kommune - Bedre tverrfaglig innsats (BTI)  , og vi oppfordrer dere til å "klikke dere litt rundt" for å gjøre dere kjent med mo

Ett år med Korona. Fremdeles tøffe tak i barnehagen!

Det er nå et år siden vi begynte å se alvoret i det viruset som kalles SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og ble i begynnelsen knyttet til et matmarked i byen. Viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. 30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet som en "alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse" og 12. mars 2020 erklærte WHO utbruddet som en pandemi. I Norge var dette nyhetsbildet 11.mars 2020 , for akkurat et år siden: "Totalt har 489 personer testet positivt på koronavirus i Norge. De aller fleste personene som har testet positivt er enten smittet i utlandet eller er nærkontakter til disse. Vi forventer en relativt skarp økning i antall rapporterte tilfeller fremover. Vi har også avdekket smitte i samfunnet som ikke kan spores ut av landet, sa Camilla Stoltenberg, direktør for FHI." Dagene følger, med store endringer i vår hverdag. Organisasjoner o

Lærende profesjonsmøter, del 2

Tips til å utvikle god praksis i barnehagemøtene! Hvordan møtene våre fungerer avgjør om vi lærer nye ting eller om det blir rene informasjonsmøter! Å forberede møtene med fagstoff og gode spørsmål hjelper oss å komme dypere ned i det vi skal jobbe med. I-G-P (individuelt, gruppe, plenum) kan være en fin metode for å inkludere alle i prosessene. Da kommer alle til orde og alle må bidra i samtaler. I denne filmen viser Knut Roald oss mange eksempler på god praksis i lærende møter.

Master i barnehagekunnskap?

Er du pedagog i barnehage og synes det er spennende med faglig fordypning og utvikling? Har du lyst på mer kunnskap? UiA tilbyr masterstudie i barnehagekunnskap som kan tilpasses din arbeidssituasjon enten du vil studere deltid eller fulltid. Mer info HER og i filmen under her.... 

Lærende profesjonsmøter, del 1

I Rammeverkets ytterste ring finner vi prinsippene som er viktig for å skape utvikling og læring i organisasjonen, som er barnehagen/ skolen og i hele oppvekst. Det er her vi må ha "nok luft i dekket", som en styrer sa det så fint. Lærende felleskap er et av disse viktige punktene for å skape utvikling. Hvordan kan vi jobbe med det i barnehagen? Hvordan kan vi få mest mulig ut av alle de menneskelige ressursene vi har blant ansatte i barnehagen? I denne filmen tar Knut Roald opp hvordan lærende møter kan styrke profesjonsutviklingen. Barnehager, skoler og alle tjenester som utgjør laget rundt barna, kan i liten grad bli bedre enn de menneskene som arbeider i tjenestene. For å skape kontinuerlige forbedringer, er det nødvendig med en systematisk og kollektiv innsats i stedet for individuelle tilnærminger basert på de ansattes egne behov ( Rammeverket for kvalitet og mestring, Kristiansand )

Oppdatering av mal for årsplan og overføringsskjema til skolen

En mal som er felles for barnehagenes årsplan har vært innarbeidet rutine i våre kommuner. I 2018 ble vår felles mal omarbeidet til å passe bedre i forhold til ny Rammeplan. Utgangspunktet var barnehagens verdigrunnlag. Barnehagen skulle finne praksisfortellinger fra egen hverdag som kunne vise hvordan verdier knyttet til rammeplanens mål om bærekraft, likestilling eller andre verdier kom til syne i praksis. Praksisfortellingene er en metode for refleksjon og kvalitetsutvikling såvel som en pedagogisk dokumentasjon. Mange gode praksisfortellinger har det blitt. Noen endres fra år til år, andre får stå til vi finner bedre eksempler.  Forslag til prosess når barnehagen jobber med årsplanen:  Malen for årsplan er nå revidert: Det er satt inn et kapittel om barns rett til medvirkning og barns beste . Tidligere kapittel om Mobbing i barnehagen er erstattet med Barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Årsplanmalen finner du i Word-format på kommunens internettside, HER   (Eller i kva

Veileder for trygt og godt barnehagemiljø i Kristiansand

I Kristiansand er det utarbeidet en veileder til de nye paragrafene i barnehageloven som handler om barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Det er mange som har hatt forventninger til dette arbeidet, deriblant KS, som omtaler arbeidet her. Veilederen er nå klar og du finner den HER!   I veilederen utdyper vi mer hva lovendringene innebære r og ser det i sammenheng med lokalt rammeverk for kvalitet og mestring . Veilederen er bygd opp på samme måte som for skolene i Kristiansand. Det er også utarbeidet ulike maler, blant annet felles mal for aktivitetsplan. Disse vedleggene finner du lettest HER! Vi håper veilederen kan være et nyttig bidrag i barnehagenes arbeid med å sikre et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn. Å være utenfor kan bryte ned et menneske. Uansett alder har vi et grunnleggende behov for å høre til i ulike felleskap Oppvekstdirektør Kristin Eidet Ropstad Minner også om at alle barnehagene har fått tilsendt mail fra Kristiansand kommune med veiledningsmat