Gå til hovedinnhold

Innlegg

Snakk med meg davel!

NY PODKAST om "Kommunikasjon og bekymringssamtaler om vold og overgrep med barn i barnehagen".
Barnehagenettverket i region Kristiansand har fått midler fra Fylkesmannen til kompetanseutvikling. Alle kommunene i Region Kristiansand har de siste årene hatt fokus på dette temaet og gjennomført til dels store kompetansehevingsprogram. I Kristiansand har nærmere 2000 ansatte i barnehagene fått grunnleggende kompetanse på temaet. I tillegg til dette, har fokus vært å gi pedagogene verktøy for å gå tilbake til barnehagen å øve på de vanskelige samtalene som ofte bare dukker opp i samvær med barn. Nå har Barnehagenettverket brukt midlene til å produsere i alt fire episoder i en podkast som tar opp nettopp dette.

- Hvordan kan jeg bli den trygge voksne som snakker med barn om det jeg er bekymret for – spesielt når bekymringen kan handle om vold og overgrep?
- Hva gjør vi i dag, og hvordan kan vi bli bedre til å oppdage og utforske sammen med barnet – for så å handle på det som kom…

Smittevern ,omsorg, trygghet og tilknytning. Overgang hjem- barnehage

Hva gjør vi når nye barn skal starte midt under Corona-perioden? Kristiansands-barnehagen har laget en egen liten veileder om dette.

Veileder for “Bli kjent”- overgang hjem og barnehage
Denne veilederen erstatter ikke barnehagens ordinære rutiner for nye barn som begynner i barnehagen. Den er et veiledende supplement til disse sett i lys av situasjonen rundt korona. Den enkelte barnehage kan gjøre justeringer.

Generelt
Gi god informasjon til foresatte i forkant.Økt fokus på forutsigbarhet og rutiner. Rutiner er «små barns klokke». Gi de hjelp til å forstå dagsrytmen ved at ting gjøres på noenlunde samme måte, i samme rekkefølge, hver dag. Som vanlig når vi blir kjent, er det relasjon til barnet som er det aller viktigste. Lengden på bli-kjent perioden kan og må variere etter barnets behov og avgjøres i samarbeid med foresatte. For noen barn kan 3 dager være nok, for mange barn tar det lengre tid.
I forhold til smittevern
Gi god informasjon om barnehagens smittevern-tiltak til foresatte…

Smittevern i barnehagen - lure løsninger og smarte grep!

Kristiansandsbarnehagen har en delekultur. Slik bygger vi fellesskap og kapasitet. Når vi står overfor en utfordring, så deler vi på gode ideer og smarte løsninger.

Mandag 20.april startet barnehagene opp igjen etter å ha vært stengt ned i flere uker. En smittevernveileder skulle gi barnehagene de nødvendige råd for å igangsette trygge barnehagetilbud for barn og ansatte. Kommunen har også utgitt et tillegg til denne veilederen og barnehagene brukte dagene godt, fra veilederen kom, til åpningen. Barnehagefolket har med stor entusiasme planlagt dette. Motto har vært at vi kan få til mye med positiv innstilling og god kommunikasjon. Barnehagene opplever at foreldre viser stor forståelse for ulike tiltak og at barna er glade for å få leke med vennene sine igjen.  Her er noen av de gode tipsene og rådene som kom fram når barnehagene skulle dele: 

Informasjon og organisering:
Tydelig informasjon om oppmøte-tid og sted til foreldre slik at barna blir levert og hentet uten for mye kontakt med …

Mat og måltider i barnehagen (Del 1)

Visste du at et barn spiser 3000 måltider i løpet av et liv i barnehagen?  - Tre måltider hver dag fra de starter i barnehagen til de begynner på skolen. Da er det ekstra viktig at vi legger til rette for gode måltider!

Måltidet er en del av «klokka» for barna i barnehagen; aktiviteter og situasjoner som kommer i samme rekkefølge og skjer omtrent på samme måte hver eneste dag. Måltider og andre rutinesituasjoner bidrar til forutsigbarhet og trygghet. Måltidet bør gi alle barn og voksne en god opplevelse av å være sammen, at vi er et oss. Se også denne podkasten om rutiner!

Mat og måltider skal ifølge Rammeplanen ha en betydningsfull plass i hverdagen. Måltider og matlaging skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

Mat og måltidet, handler om maten som serveres, at den er sunn, variert og at barna vil spise den. Mat og måltider gir rom for samtaler og å utforske ord og begreper. I forskningsprosjektet GoBan så man at de voksne snakket med barna under målt…

Årsplan i Kristiansandsbarnehagen

Arbeidet med barnehagen som en pedagogisk virksomhet innebærer at det skal være en rød tråd fra loven - via rammeplanen til lokale planer - til pedagogisk praksis i den enkelte barnehage. Slik får  barnegrupper og hvert enkelt barn et tilbud som er i tråd med loven og rammeplanens intensjoner. Men hvordan får man til dette helt konkret? 
Årsplanen skal være et verktøy for barnehagen til å omsette Rammeplanen i praksis. Barnehagen må da jobbe aktivt og konkret med innholdet i kjerneaktivitetene som omsorg, lek, danning og læring. Her må også progresjon tydeliggjøres. Hvordan sikrer vi at alle barn får utfordringer i takt med sin egen utvikling? Årsplanen skal synliggjøre hvordan barn og foreldre får medvirke i planleggingsarbeidet. Hva vet barnehagen om barn og foreldres opplevelse av tilbudet? Hvordan blir dette tatt med i planleggingsprosessene? Årsplanen må også si noe om hvordan barnehagen arbeider med tilvenning av nye barn og hvordan ivaretas samarbeid og sammenheng med skolen? …

Et annerledes foreldremøte! (Mobbing del 4)

Tør vi snakke om at mobbing skjer i våre barnehager? Forskning viser at mobbing i barnehagen finnes. Det vi vet om tiltak mot mobbing, er at måten foreldre og ansatte samarbeider på når mobbing skjer i barnehagen, er avgjørende for de barna som er involvert. Rammeplan for barnehagen er tydelig: "Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene"

Målet med dialogmodellen er: Å forebygge mobbing i barnehagen ved at foreldre og ansatte øker sin kunnskap og avklarer forventninger til hverandre i arbeidet mot mobbing. Økt samarbeidskvalitet mellom ansatte og foreldre. Bidra til økt innsats mot mobbing i barnehagen. Dialogmodellen er lett tilgjengelig og enkel å bruke. Hensikten er at den skal oppleves som ett nyttig redskap i samarbeid med foreldre i arbeidet mot mobbing i barnehagen.
Modellen bygger på følgende tre prinsipper, fleksibilitet, oppmerksomt nærvær og raushet.

Du finner modellen på nettstedet: dialogmodellen.no
Her kan du lese me…

Bedre tverrfaglig innsats - Verktøykasse! (Del 1)

Kristiansand kommune ha utarbeidet en helhetlig modell for systematisk identifikasjon og oppfølging av barn, unge og deres foresatte. Vi har laget en informasjonsfilm som tar dere gjennom systematikken på første nivå (Nivå 0) i modellen. Se på filmen og gå igjennom verktøyene i Verktøykassa.


Ta også en titt på informasjon som er lagt ut for kommunens innbyggere. Her ligger det også mye nyttig informasjon til foreldre. Her finner du nettsiden!