Gå til hovedinnhold

Innlegg

Oppdatert informasjon om PP-tjenestens læringsmiljøteam!

  Læringsmiljøteamet i PPT ønsker å bistå barnehagen i deres eget arbeid med å utvikle høy kvalitet og trygge, gode faglige og sosiale fellesskap. Når barnehagen opplever en pedagogisk utfordring, enten på individ-, gruppe- eller organisasjonsnivå, kan det søkes støtte og veiledning fra PP-tjenestens læringsmiljøteam. Ved henvendelse vil det, i dialog med barnehagene, bli vurdert hva slags støtte, veiledning og oppfølging barnehagen vil få. Læringsmiljøteamet kan kontaktes for å: Bistå barnehagen på organisasjonsnivå (f eks med utgangspunkt i barnehagens utviklingsarbeid). Bistå barnehagen i arbeidet med ulike problemstillinger på avdeling / base / gruppe (eks gruppeutfordringer, språkmiljø, struktur, ledelse av barnegruppen, relasjoner). Bistå barnehagen i veiledning og støtte i deres arbeid med identifisering ag oppfølging av barn de er usikre på om har en tilfredsstillende utvikling eller læring (eks språk, lek/samspill, atferd, logopedvurdering). Bistå barnehagen i saker om trygt o

Hvordan går det med den digitale praksisen i barnehagen?

Helt siden Rammeplanens revidering i 2017 har det vært en tydelig forventning til barnehagen om å skape en digital praksis som bidrar til et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn, der personalet bruker digitale verktøy og medier sammen med barna. Det har vært tildels motstand mot dette hos mange ansatte. Kanskje beror det på frykt for, eller dårlige erfaringer med, overdreven bruk og mye "skjermtid"? Eller handler det mest om mangel på kompetanse og mulighet til å se hva det digitale kan bidra med for å berike lek, læring og danning i barnehagen?  Foto: Kirketunet barnehage Workshop Gjennom partnerskapet med UiA har Kristiansand kommune arrangert workshop for en liten gruppe barnehager som jobber spesifikt med dette temaet. Det er Anne Sofie Stray som er både pedagog i Odderøya barnehage og ansatt på UiA som, sammen med Håkon Sundbø, har det faglige ansvaret. En mengde ressurser som kan brukes i barnehagene i Kristiansand, ligger nå på Teams under  Barnehageledernettve

Ny rutine for oppstart i barnehage,- de yngste barna

  Kristiansand kommune har utarbeidet ny rutine for oppstart i barnehage for de yngste barna. Den gamle rutinen med 3 dagers tilvenning var utdatert i forhold til dagens kunnskapsgrunnlag, og nyere forskning. Målsettingen er at alle barn i Kristiansand sikres en god oppstart, og får en trygg tilknytning til viktige voksne i barnehagen. Dette arbeidet skal sikres gjennom enhetlig tilnærming, systematikk  og rutiner i barnehagene, men med utgangspunkt i det enkelte barn og den enkelte families behov og forutsetninger. Det legges vekt på aktive foreldre, og oppstartsperioden strekker seg over to uker. Foreldre, eller andre nære omsorgspersoner skal være med barnet første uka, delta i hverdagen og gradvis la ansatte overta omsorgsoppgavene, og la barnet øve seg på å være alene. Uke to må en vurdere hvor tett foreldre/ andre nære omsorgspersoner skal være på, men vi oppfordrer til at barna har korte dager.  Rutinen er utviklet i en arbeidsgruppe bestående av pedagoger på avdeling, styrere

Klar for miljøuka i juni?

    Miljøuka 2023   I år foregår Miljøuka fra 5.-11. juni , og temaet er «Biologisk mangfold» . Sett av datoene allerede, for her blir det mye spennende som skjer!    Miljøuka har jubileum i år , den blir nå arrangert for femte gang av Kristiansand kommune. I år er det klimarådgiver Lars Verket som har fått jobben med å koordinere alle aktivitetene som skal skje rundt om i hele kommune n .  Lars kan kontaktes på lars.verket@kristiansand.kommune.no Planleggingen er i gang , og det vil presentere s nyheter fortløpende fremover. Det er også muligheter for å komme med tips til arrangementer, eller melde inn arrangementer som kan passe i Miljøuka. Vi oppfordrer skoler og barnehager til å bidra og delta, med arrangementer, prosjektarbeid og andre aktiviteter, det er et mål at det skal være aktivitet i hele kommunen, med fokus på biologisk mangfold, og hva dette kan bety i de ulike lokalmiljøene. Hva slags planter vokser her, hva slags dyr lever her- er det mindre plante og dy

Foreldreinvolvering for å forebygge mobbing?

Kan det bidra til bedre forebygging av mobbing hvis vi involverer foreldrene mer?  Partnerskap mot mobbing inviterer til digitalt faglig forum der dette diskuteres. Det skal skje 27.mars kl. 12- 14. Her er lenke til påmelding . Når du har meldt deg på, får du tilsendt lenke til arrangementet på e-post.   To lokale ledere fra barnehage og skole vil delta med innlegg om hvordan de har brukt Dialogmodellen. Fra barnehage er det enhetsleder Erlend Bakke på Sjøstjerna barnehage som skal dele fra sin praksis.  Partnerskap mot mobbing er et samarbeid mellom 15 organisasjoner. Hensikten er å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser, spre informasjon og bygge lokale nettverk. De har samlet seg rundt en forpliktelse:  Alle barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing. Dette er de voksnes ansvar. Som partnerskap forplikter vi oss til å sette mobbing på dagsorden og bidra til å utvikle kompetanse og samarb

Overgangsryggsekkene er klare!

I disse dager er 250 oransje ryggsekker pakket ferdig med  innhold som skal gjøre arbeidet med overgang barnehage/SFO og skole enklere, og med et felles utgangspunk. Ideen kom fra et liknende prosjekt i Stavanger, og våren 2022 ble det satt i gang en arbeidsgruppe som skulle utforme en overgangsryggsekk til bruk i alle kommunens barnehager og skoler, for å lette overgangen for barna. Barna skal oppleve at det er sammenheng mellom barnehage og skole. De skal avslutte barnehagelivet på en god måte, og være trygge til å møte skolehverdagen. Arbeidsgruppen besto av representanter fra SFO, skole og barnehage, og ble ledet av Gudrun Svensson og Dag Røise, rådgivere i oppvekst. Overgangsryggsekken er et arbeidsredskap, en fysisk sekk hvor det er samlet konkreter og et tipshefte, og innholdet er likt i alle sekkene over hele kommunen. Det har vært en avveining om hvorvidt bydelene selv skal kunne fylle sekken med relevant innhold, men vi tenker det er et poeng at det er likt for alle, for

Lysten på videreutdanning? Nå får barnehagen stort tilskudd for å legge tilrette for deg!

Nå kan du søke på videreutdanning for barnehagelærere , og fristen er 1. mars. Studiekatalogen finner du her . Her er mange emner og flere av studiene er helt eller delvis nettbaserte. Følgende studier tilbys i Udirs studiekatalog: Digital kompetanse i barnehagen Ledelse av endringsarbeid Samisk språk, kultur og tradisjon i alle barnehager Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet Pedagogisk ledelse og læringsmiljø Barns språkutvikling og språklæring Realfag i barnehagen Spesialpedagogikk Veilederutdanning Veilederutdanning for praksislærere Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk Tilretteleggingstilskuddet til barnehagen er nå økt til kr 50.000 per semester.  Dette tilskuddet skal komme den barnehageansatte til gode, slik at du som student kan gjennomføre studiet på en god måte. Her bør eier og ansatt sammen legge en plan for hvordan det skal tilrettelegges for studiene, bl.a. hvordan tilretteleggingsmidlene skal disponeres. Det kan for eksempel være: Permisjon med lønn for å delta på s