Gå til hovedinnhold

Innlegg

Rekomp- Barnehageutvikling i partnerskap

Regional ordning er statens nye grep for å utvikle barnehagetilbudet likeverdig og av høy kvalitet. Etter vi fikk ny Rammeplan kom en ny Strategi for framtidens barnehage der denne ordningen er omtalt. Barnehagebasert kompetanseheving, det er sånn vi skal gjøre det nå. I partnerskap med UH sektor. Hos oss blir det Universitetet i Agder. Barnehagesektoren skal samarbeide og måten vi skal gjøre det på skal være BARNEHAGEBASERT. Nå er det ikke hver kommune for seg, eller akademia på den ene siden, og praksisfeltet på den andre. Vi skal samarbeide, samordne oss og samskape. (Flere fine ord på S?) I Kristiansand knytter vi Rekomp og kompetanseutvikling til Rammeverket. Det kan du lese mer om HER!  Se også Blogginnlegg om rammeverket her. 
Hva betyr da barnehagebasert?  Barnehagebasert kompetanseutvikling innebærer at barnehagen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle barnehagens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter og b…

Sommerhilsen til alle ansatte og ledere i Kristiansands-barnehagen.

Vi er snart i midten av juni. Som vanlig er dette siste innspurt av et barnehageår. Ellers er det også mye som ikke er vanlig. For det første er vi blitt en ny kommune. I løpet av høsten brukte vi mye tid på å forberede oss på sammenslåingen. Vi har tatt med oss ulike kulturer og strukturer fra hele barnehagefeltet i våre tre gamle kommuner og fra 1. januar 2020 ble vi samlet. Det har vært små og store endringer for oss alle. Rammeverket for kvalitet og mestring er vårt faglige fundament og vi har økt fokus på hvordan vi sammen med andre skal løse samfunnsflokene våre knyttet til barn i sårbare og utsatte situasjoner. 
Ledergruppa i Oppvekst og den nye staben hadde formelt vært i sving i to og en halv måned, da vi plutselig skulle stenge barnehagene 12. mars. Fra da var vi alle i en helt ny situasjon som vi aldri hadde vært i før. Vi fikk nye ord som koronasveis, koronafast, søringkarantene, sjokkdigitalisering, hytteskam og flyskam. Plutselig måtte alle leve livene sine på en annen m…

Snakk med meg davel!

NY PODKAST om "Kommunikasjon og bekymringssamtaler om vold og overgrep med barn i barnehagen".
Barnehagenettverket i region Kristiansand har fått midler fra Fylkesmannen til kompetanseutvikling. Alle kommunene i Region Kristiansand har de siste årene hatt fokus på dette temaet og gjennomført til dels store kompetansehevingsprogram. I Kristiansand har nærmere 2000 ansatte i barnehagene fått grunnleggende kompetanse på temaet. I tillegg til dette, har fokus vært å gi pedagogene verktøy for å gå tilbake til barnehagen å øve på de vanskelige samtalene som ofte bare dukker opp i samvær med barn. Nå har Barnehagenettverket brukt midlene til å produsere i alt fire episoder i en podkast som tar opp nettopp dette.

- Hvordan kan jeg bli den trygge voksne som snakker med barn om det jeg er bekymret for – spesielt når bekymringen kan handle om vold og overgrep?
- Hva gjør vi i dag, og hvordan kan vi bli bedre til å oppdage og utforske sammen med barnet – for så å handle på det som kom…

Smittevern ,omsorg, trygghet og tilknytning. Overgang hjem- barnehage

Hva gjør vi når nye barn skal starte midt under Corona-perioden? Kristiansands-barnehagen har laget en egen liten veileder om dette.

Veileder for “Bli kjent”- overgang hjem og barnehage
Denne veilederen erstatter ikke barnehagens ordinære rutiner for nye barn som begynner i barnehagen. Den er et veiledende supplement til disse sett i lys av situasjonen rundt korona. Den enkelte barnehage kan gjøre justeringer.

Generelt
Gi god informasjon til foresatte i forkant.Økt fokus på forutsigbarhet og rutiner. Rutiner er «små barns klokke». Gi de hjelp til å forstå dagsrytmen ved at ting gjøres på noenlunde samme måte, i samme rekkefølge, hver dag. Som vanlig når vi blir kjent, er det relasjon til barnet som er det aller viktigste. Lengden på bli-kjent perioden kan og må variere etter barnets behov og avgjøres i samarbeid med foresatte. For noen barn kan 3 dager være nok, for mange barn tar det lengre tid.
I forhold til smittevern
Gi god informasjon om barnehagens smittevern-tiltak til foresatte…

Smittevern i barnehagen - lure løsninger og smarte grep!

Kristiansandsbarnehagen har en delekultur. Slik bygger vi fellesskap og kapasitet. Når vi står overfor en utfordring, så deler vi på gode ideer og smarte løsninger.

Mandag 20.april startet barnehagene opp igjen etter å ha vært stengt ned i flere uker. En smittevernveileder skulle gi barnehagene de nødvendige råd for å igangsette trygge barnehagetilbud for barn og ansatte. Kommunen har også utgitt et tillegg til denne veilederen og barnehagene brukte dagene godt, fra veilederen kom, til åpningen. Barnehagefolket har med stor entusiasme planlagt dette. Motto har vært at vi kan få til mye med positiv innstilling og god kommunikasjon. Barnehagene opplever at foreldre viser stor forståelse for ulike tiltak og at barna er glade for å få leke med vennene sine igjen.  Her er noen av de gode tipsene og rådene som kom fram når barnehagene skulle dele: 

Informasjon og organisering:
Tydelig informasjon om oppmøte-tid og sted til foreldre slik at barna blir levert og hentet uten for mye kontakt med …

Mat og måltider i barnehagen (Del 1)

Visste du at et barn spiser 3000 måltider i løpet av et liv i barnehagen?  - Tre måltider hver dag fra de starter i barnehagen til de begynner på skolen. Da er det ekstra viktig at vi legger til rette for gode måltider!

Måltidet er en del av «klokka» for barna i barnehagen; aktiviteter og situasjoner som kommer i samme rekkefølge og skjer omtrent på samme måte hver eneste dag. Måltider og andre rutinesituasjoner bidrar til forutsigbarhet og trygghet. Måltidet bør gi alle barn og voksne en god opplevelse av å være sammen, at vi er et oss. Se også denne podkasten om rutiner!

Mat og måltider skal ifølge Rammeplanen ha en betydningsfull plass i hverdagen. Måltider og matlaging skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

Mat og måltidet, handler om maten som serveres, at den er sunn, variert og at barna vil spise den. Mat og måltider gir rom for samtaler og å utforske ord og begreper. I forskningsprosjektet GoBan så man at de voksne snakket med barna under målt…

Årsplan i Kristiansandsbarnehagen

Arbeidet med barnehagen som en pedagogisk virksomhet innebærer at det skal være en rød tråd fra loven - via rammeplanen til lokale planer - til pedagogisk praksis i den enkelte barnehage. Slik får  barnegrupper og hvert enkelt barn et tilbud som er i tråd med loven og rammeplanens intensjoner. Men hvordan får man til dette helt konkret? 
Årsplanen skal være et verktøy for barnehagen til å omsette Rammeplanen i praksis. Barnehagen må da jobbe aktivt og konkret med innholdet i kjerneaktivitetene som omsorg, lek, danning og læring. Her må også progresjon tydeliggjøres. Hvordan sikrer vi at alle barn får utfordringer i takt med sin egen utvikling? Årsplanen skal synliggjøre hvordan barn og foreldre får medvirke i planleggingsarbeidet. Hva vet barnehagen om barn og foreldres opplevelse av tilbudet? Hvordan blir dette tatt med i planleggingsprosessene? Årsplanen må også si noe om hvordan barnehagen arbeider med tilvenning av nye barn og hvordan ivaretas samarbeid og sammenheng med skolen? …