Gå til hovedinnhold

Rekomp- Barnehageutvikling i partnerskap

Regional ordning er statens nye grep for å utvikle barnehagetilbudet likeverdig og av høy kvalitet. Etter vi fikk ny Rammeplan kom en ny Strategi for framtidens barnehage der denne ordningen er omtalt. Barnehagebasert kompetanseheving, det er sånn vi skal gjøre det nå. I partnerskap med UH sektor. Hos oss blir det Universitetet i Agder. Barnehagesektoren skal samarbeide og måten vi skal gjøre det på skal være BARNEHAGEBASERT. Nå er det ikke hver kommune for seg, eller akademia på den ene siden, og praksisfeltet på den andre. Vi skal samarbeide, samordne oss og samskape. (Flere fine ord på S?) I Kristiansand knytter vi Rekomp og kompetanseutvikling til Rammeverket. Det kan du lese mer om HER!  Se også Blogginnlegg om rammeverket her. 

Hva betyr da barnehagebasert? 
Barnehagebasert kompetanseutvikling innebærer at barnehagen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle barnehagens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter og bevege barnehagen fra individorientert til kollektiv kompetanseutvikling.
(Gotvassli, 2017)
Ved en slik forståelse av kompetanseutvikling vil det ikke være nok å gå på kurs eller delta på studier. Kunnskapen må bearbeides og utvikles i et samarbeid mellom de som jobber sammen. Alle ansatte skal være med. Kompetanse er her noe mer enn kunnskap hos den enkelte. Vi skal jobbe mer kollektivt og som et fellesskap i den enkelte barnehage, barnehagene imellom. Også kommunene imellom skal det samskapes og deles erfaringer.  

Nettverk for å bygge kunnskap
I Region Kristiansand vil vi i løpet av tidlig høst starte forberedelsene til dette arbeidet sammen med UiA. Vi skal planlegge møter i nettverk der ledere møter hverandre, og barnehager møter hverandre. Dette skal skje i hele region Kristiansand og mellom nesten 200 barnehager som skal delta i forskjellige nettverk utover hele regionen. 
I nettverkene møtes praksisfeltet og akademia, lederne møter andre ledere og barnehager møter andre barnehager. Det er i disse møtene kunnskap videreutvikles og utvikling vil skje. Utvikling for barnehagene, men også for UiA og barnehagelærerutdanningen, som ønsker å lære i møter med praksisfeltet. Dette er en av intensjonene i ordningen - et partnerskap mellom teori og praksis, for vi trenger perspektiver fra begge sider for å utvikle barnehagene og skape et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. 


Kommentarer

Mest leste artikler

Smittevern ,omsorg, trygghet og tilknytning. Overgang hjem- barnehage

Hva gjør vi når nye barn skal starte midt under Corona-perioden? Kristiansands-barnehagen har laget en egen liten veileder om dette. Veileder for “Bli kjent”- overgang hjem og barnehage Denne veilederen erstatter ikke barnehagens ordinære rutiner for nye barn som begynner i barnehagen. Den er et veiledende supplement til disse sett i lys av situasjonen rundt korona. Den enkelte barnehage kan gjøre justeringer. Generelt Gi god informasjon til foresatte i forkant. Økt fokus på forutsigbarhet og rutiner. Rutiner er «små barns klokke». Gi de hjelp til å forstå dagsrytmen ved at ting gjøres på noenlunde samme måte, i samme rekkefølge, hver dag.  Som vanlig når vi blir kjent, er det relasjon til barnet som er det aller viktigste.  Lengden på bli-kjent perioden kan og må variere etter barnets behov og avgjøres i samarbeid med foresatte. For noen barn kan 3 dager være nok, for mange barn tar det lengre tid. I forhold til smittevern Gi god informasjon om barnehagens smittevern

Finnes det mobbing i barnehagen? (Mobbing del 1)

Mange har hørt om Hele barnet Hele løpet, mobbing i barnehagen . I dette forskningsprosjektet fant man ut at et til to barn ble utestengt fra lek i barnehagen uten at de voksne oppdaget det. Dette arbeidet har ført til at man ser på mobbing på en litt annen måte enn det som ofte har vært vanlig å høre når folk snakker om mobbing. I forskningsrapporten defineres mobbing slik: ”Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer barns opplevelse av å høre til, være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten til medvirkning” Dette understreker at alle voksne har et ansvar for å hindre at barn opplever å bli holdt utenfor. Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverdi, og forebygge krenkelser og mobbing. Derfor dreide det videre arbeidet seg om hvordan man kan legge til rette for dialog mellom ansatte og foreldre om å forebygge mobbing i barnehagen. Da ble verktøyet Dialogmodellen utviklet. Den

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for