Gå til hovedinnhold

Lysten på videreutdanning? Nå får barnehagen stort tilskudd for å legge tilrette for deg!

Nå kan du søke på videreutdanning for barnehagelærere, og fristen er 1. mars. Studiekatalogen finner du her. Her er mange emner og flere av studiene er helt eller delvis nettbaserte. Følgende studier tilbys i Udirs studiekatalog:
 • Digital kompetanse i barnehagen
 • Ledelse av endringsarbeid
 • Samisk språk, kultur og tradisjon i alle barnehager
 • Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet
 • Pedagogisk ledelse og læringsmiljø
 • Barns språkutvikling og språklæring
 • Realfag i barnehagen
 • Spesialpedagogikk
 • Veilederutdanning
 • Veilederutdanning for praksislærere
 • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

Tilretteleggingstilskuddet til barnehagen er nå økt til kr 50.000 per semester.  Dette tilskuddet skal komme den barnehageansatte til gode, slik at du som student kan gjennomføre studiet på en god måte. Her bør eier og ansatt sammen legge en plan for hvordan det skal tilrettelegges for studiene, bl.a. hvordan tilretteleggingsmidlene skal disponeres. Det kan for eksempel være:
 • Permisjon med lønn for å delta på studiesamlinger og/eller lesedager
 • Vikarutgifter når den ansatte er på studiesamling
 • Betaling av reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med studiesamlinger.
 • Innkjøp av studiemateriell
 • Semesteravgift.


Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for

Nytt om samenes dag i "Ressursbanken"

Her på bloggen finner du en egen side med felles ressursbank som både inneholder en kunnskapsbase med bakgrunnsstoff om de ulike høytider og merkedager og en fagdidaktisk base, som inneholder forslag til hvordan man konkret kan jobbe med høytiden/merkedagen i barnehagen både over tid og i enkeltaktiviteter. Se i feltet over innlegget her: "Ressursbank for høytider og merkedager".  Denne er nå oppdatert med enda en ressurs: Markering av samenes dag i barnehagen. ABLU-studenter i kunnskapsområdet SRLE (samfunn, religion, livssyn og etikk) ved UiA har utviklet ressurser som kan brukes i barnehagen om høytider og merkedager i barnehagen.  Veileder på prosjektet var Eva Mila Lindhardt