Gå til hovedinnhold

Lysten på videreutdanning? Nå får barnehagen stort tilskudd for å legge tilrette for deg!

Nå kan du søke på videreutdanning for barnehagelærere, og fristen er 1. mars. Studiekatalogen finner du her. Her er mange emner og flere av studiene er helt eller delvis nettbaserte. Følgende studier tilbys i Udirs studiekatalog:
 • Digital kompetanse i barnehagen
 • Ledelse av endringsarbeid
 • Samisk språk, kultur og tradisjon i alle barnehager
 • Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet
 • Pedagogisk ledelse og læringsmiljø
 • Barns språkutvikling og språklæring
 • Realfag i barnehagen
 • Spesialpedagogikk
 • Veilederutdanning
 • Veilederutdanning for praksislærere
 • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

Tilretteleggingstilskuddet til barnehagen er nå økt til kr 50.000 per semester.  Dette tilskuddet skal komme den barnehageansatte til gode, slik at du som student kan gjennomføre studiet på en god måte. Her bør eier og ansatt sammen legge en plan for hvordan det skal tilrettelegges for studiene, bl.a. hvordan tilretteleggingsmidlene skal disponeres. Det kan for eksempel være:
 • Permisjon med lønn for å delta på studiesamlinger og/eller lesedager
 • Vikarutgifter når den ansatte er på studiesamling
 • Betaling av reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med studiesamlinger.
 • Innkjøp av studiemateriell
 • Semesteravgift.


Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Små barn av regnbuen

"Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.  Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering" (Lov om barnehager). I barnehagene våre går det barn som er forskjellige på mange slags måter. Barn fra alle verdens hjørner, som ser ulike ut, har forskjellige morsmål, og som vokser opp i et mangfold av varierte familier. Noen bor sammen med mamma og pappa, andre med to mødre, noen sammen med bestemor, andre kanskje hos en fosterfamilie. I samfunnet vårt lever alenemødre, alenefedre, kjernefamilier og storfamilier med tallrike søskenflokker side om side. Noen tror på Gud, eller  Allah, andre er kanskje buddhister, og noen har nok med å tro på seg selv. Sånn er verden i 20

Samisk kultur - en del av det norske mangfoldet.

Årets storbykonferanse har nettopp funnet sted i Tromsø, - "en samisk by", hevdet ordføreren (som var fra Bergen!) Byen har nettopp åpnet en ny samisk barnehage , basert på samisk kultur og språk . Vi fikk også et møte med Samisk Høgskole , og Asta Balto som snakket om samiske tradisjoner:"Fra tradisjonell oppdragelse til pedagogikk". Den samiske kultur har hatt dårlige kår i Norge. Både språk og tradisjoner er nå i ferd med å bli "tatt tilbake" - dekolonisert. Som eksempel kom det, så seint som i 1985, en lovendring som gjorde det lovlig å undervise på samisk i grunnskolen. Opprettelse av sametinget og samisk høyskole var andre milepæler. I dag bør det være like naturlig å lære av vårt eget urfolk, samene , som det er naturlig å lære av andre kulturer som er representert i vårt land. I mangfoldsperspektivet bør samisk kultur og tradisjon , som en del av det norske, kunne være en inngangsport til å forstå andre og mer fremmede kulturer. Temahefte om samis