Gå til hovedinnhold

Bøkene er klar for utlevering til alle barnehagene!

barnehageledersamlingen vår den 2.september informerte kommunalsjef barnehage Eva Hauger Gjersvold om at vi hadde bestilt den nyeste boka til Kjell Aage Gotvassli til alle barnehagene i Kristiansand. Den har tittel: Kvalitetsutvikling i barnehagen- fra vurdering til ny pedagogisk praksis.

Barnehagekvalitet er vanskelig både å måle og definere. Derfor er det også mange forskjellige synspunkter på hva kvalitet på barnehagefeltet er. Boka gir innsikt i noe av det vi forskningsmessig vet om det norske barnehagekvaliteten. I en viktig del av boka drøftes det hvordan den enkelte barnehage, gjennom kollektive arbeidsprosesser, kan arbeide med kvalitetsutvikling.

Vi mener boka er viktig både for å forstå hvor vi var, hvor vi er og hvor vi skal i kvalitetsutviklingen i barnehagene! Den bør leses av barnehageledere og pedagogiske ledere, men deler av innholdet bør gjøres kjent for alle i personalgruppa. 

Gjennom arbeid med strategien vår: "Sterkere sammen for barn og unge" og verktøyet for å operasjonalisere denne strategien: "Rammeverk for kvalitet og mestring"  er retningen satt med tanke på kvalitetsutvikling gjennom kollektive arbeidsformer. Boka er med å forankre de prin­sippene som vi  har for å skape utvikling og læring i organisasjonen. 

På den nevnte barnehageledersamlingen startet vi opp FoU- prosjektet "En handlekraftig oppvekstsektor" sammen med SAKOM. I den anledning fikk vi presentert ei ny bok: "Den kommunale mellomlederen- selvstendig lagspiller" av Harald Baldersheim, Are Vegard Haug, Linda Hye og Morten Øgård. 

Alle barnehagene vil også få et eksemplar av denne boka. Den er først og fremst rettet mot barnehageledere og vil kunne gi en teoretisk innramming til vårt felles prosjekt. I denne boka inviteres leseren med på en oppdagelsesreise i kommunen. Temaet er hverdagshelter- mellomledere i kommuneorganisasjonen: rektorer, barnehageledere, ledere for tekniske tjenester, helsestasjoner, pleie- og omsorgtjenester, mv.

Vi har et eksemplar av hver bok til alle barnehagene. De kan hentes i 3.etasje på rådhuset eller vi tar de med på de ulike barnehagenettverkene som kommer nå utover høsten.​Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for

REKOMP- Høst 2021 oppsummert - med faglige ressurser

Så godt som alle barnehagene i Kristiansand kommune deltar i Regional ordning for barnehagebasert kompetanseheving, - Rekomp.  Målet med ordningen er å bidra til implementering av rammeplanen for å sikre alle barn et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Arbeidet skal skje i partnerskap med Universitet eller høyskole og være basert på lokale vurderinger av kompetansebehov og forankret i den enkelte barnehage på en måte som involverer alle ansatte.    Her kan du lese mer om regional ordning Slik kan du heve kompetansen din i barnehagen (utdanningsnytt.no) Rekomp- Barnehageutvikling i partnerskap (krsbarnehager.blogspot.com) Det er også laget en liten film du kan se; Regional ordning i Region Kristiansand from Regional ordning on Vimeo Høsten 2021 Høsten 2021 gjennomførte de aller fleste barnehagene en ståstedsanalyse utviklet av UIA, (noen få brukte andre analyseverktøy). Fort forklart fra Udir:  Ståstedsanalysen for barnehage   Barnehagene skulle kartlegge egen virksomhet, for