Gå til hovedinnhold

Nå starter barnehagenettverkene i regional ordning!


Barnehagenettverk - hver barnehage deltar med leder og en ressursperson på fag

2- 3. november har barnehagenettverk Øst vært på Fevik på samling. Dette er den første formelle samlingen i den regionale ordningen for barnehagebasert kompetanseutvikling. Samlingene for barnehagenettverkene Sentrum Nord, Vest 1, Vest 2 og Lund kommer på løpende bånd de kommende ukene. 

Programmet på den første dagen er organisasjonslæring. Det handler om arbeid i nettverk- både forventinger til deltakelse og arbeid i  i barnehagenettverkene våre. Like viktig er fokuset på hvordan  alle jobber med kvalitetsutvikling i sin egen barnehage. Det handler om egen lederidentitet, kultur og struktur i egen barnehage og at Kristiansands-barnehagen er et samlet lag! Her bygger vi vår kultur og struktur på vårt eget Rammeverk for kvalitet og mestring.

Dag to var det inkludering og barns perspektiv på programmet. Vi gikk gjennom ny barnehagelov, Trygt og godt barnehagemiljø. Vi holder på å lage en lokal veileder for dette arbeidet i Kristiansand. Dette arbeidet pågår, men i barnehagenettverket fikk barnehagene påfyll som allerede nå kan tas med hjem til personalgruppene rundt i den enkelte barnehage.  

Videre på programmet stod systematisk arbeid med barns perspektiver. Vi hørte om et inkluderende grunnsyn, et utvidet barnehageperspektiv og ulike fokus og verktøy som kan brukes i dette arbeidet. 

Barnehagebasert kompetanseutvikling Region Kristiansand handler om: 

Alle barn i alle barnehager = Kristiansandsbarnehagen!
Kompetanseutvikling der barnehagene er utgangspunktet. 

Utviklingsarbeidet skal være barnehagebasert!

Samskaping innenfor et partnerskap med UH sektor. Det er ikke bare barnehagene som skal utvikle seg, det skal også UiA! Kunnskap utvikles i møtet mellom praksis og teori, mellom de ulike perspektivene i barnehagesektoren. 

Vi skal bruke lærende nettverk som strategi for å utvikle kvalitet i ALLE BARNEHAGENE - ALLTID! 


Kommentarer

Mest leste artikler

Smittevern ,omsorg, trygghet og tilknytning. Overgang hjem- barnehage

Hva gjør vi når nye barn skal starte midt under Corona-perioden? Kristiansands-barnehagen har laget en egen liten veileder om dette. Veileder for “Bli kjent”- overgang hjem og barnehage Denne veilederen erstatter ikke barnehagens ordinære rutiner for nye barn som begynner i barnehagen. Den er et veiledende supplement til disse sett i lys av situasjonen rundt korona. Den enkelte barnehage kan gjøre justeringer. Generelt Gi god informasjon til foresatte i forkant. Økt fokus på forutsigbarhet og rutiner. Rutiner er «små barns klokke». Gi de hjelp til å forstå dagsrytmen ved at ting gjøres på noenlunde samme måte, i samme rekkefølge, hver dag.  Som vanlig når vi blir kjent, er det relasjon til barnet som er det aller viktigste.  Lengden på bli-kjent perioden kan og må variere etter barnets behov og avgjøres i samarbeid med foresatte. For noen barn kan 3 dager være nok, for mange barn tar det lengre tid. I forhold til smittevern Gi god informasjon om barnehagens smittevern

Finnes det mobbing i barnehagen? (Mobbing del 1)

Mange har hørt om Hele barnet Hele løpet, mobbing i barnehagen . I dette forskningsprosjektet fant man ut at et til to barn ble utestengt fra lek i barnehagen uten at de voksne oppdaget det. Dette arbeidet har ført til at man ser på mobbing på en litt annen måte enn det som ofte har vært vanlig å høre når folk snakker om mobbing. I forskningsrapporten defineres mobbing slik: ”Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer barns opplevelse av å høre til, være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten til medvirkning” Dette understreker at alle voksne har et ansvar for å hindre at barn opplever å bli holdt utenfor. Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverdi, og forebygge krenkelser og mobbing. Derfor dreide det videre arbeidet seg om hvordan man kan legge til rette for dialog mellom ansatte og foreldre om å forebygge mobbing i barnehagen. Da ble verktøyet Dialogmodellen utviklet. Den

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for