Gå til hovedinnhold

Årsplan i Kristiansandsbarnehagen


Arbeidet med barnehagen som en pedagogisk virksomhet innebærer at det skal være en rød tråd fra loven - via rammeplanen til lokale planer - til pedagogisk praksis i den enkelte barnehage. Slik får  barnegrupper og hvert enkelt barn et tilbud som er i tråd med loven og rammeplanens intensjoner. Men hvordan får man til dette helt konkret? 

Årsplanen skal være et verktøy for barnehagen til å omsette Rammeplanen i praksis. Barnehagen må da jobbe aktivt og konkret med innholdet i kjerneaktivitetene som omsorg, lek, danning og læring. Her må også progresjon tydeliggjøres. Hvordan sikrer vi at alle barn får utfordringer i takt med sin egen utvikling? Årsplanen skal synliggjøre hvordan barn og foreldre får medvirke i planleggingsarbeidet. Hva vet barnehagen om barn og foreldres opplevelse av tilbudet? Hvordan blir dette tatt med i planleggingsprosessene? Årsplanen må også si noe om hvordan barnehagen arbeider med tilvenning av nye barn og hvordan ivaretas samarbeid og sammenheng med skolen? Hva vet barnehage og SFO/ skole om hverandres praksis? Hva samarbeider de om? Her er Kristiansand kommunes rutiner for hva man skal samarbeide om. 

I Kristiansand har vi en felles mal for årsplan som er bygd opp rundt verdiene i Rammeplanen og Rammeverk for kvalitet og mestring i Kristiansand. I årsplanen skal barnehagen bruke praksisfortellinger for å synliggjøre hvordan verdiene kommer til uttrykk i en barnehagehverdag. Praksisfortellinger er små historier om hendelser som kan illustrere hvordan det ser ut når verdiene kommer til syne i det pedagogiske arbeidet. Arbeid med praksisfortellinger er også en viktig kilde til refleksjon og kvalitetsutviklingsarbeid i personalgruppen.  


Kommentarer

Mest leste artikler

Smittevern ,omsorg, trygghet og tilknytning. Overgang hjem- barnehage

Hva gjør vi når nye barn skal starte midt under Corona-perioden? Kristiansands-barnehagen har laget en egen liten veileder om dette.

Veileder for “Bli kjent”- overgang hjem og barnehage
Denne veilederen erstatter ikke barnehagens ordinære rutiner for nye barn som begynner i barnehagen. Den er et veiledende supplement til disse sett i lys av situasjonen rundt korona. Den enkelte barnehage kan gjøre justeringer.

Generelt
Gi god informasjon til foresatte i forkant.Økt fokus på forutsigbarhet og rutiner. Rutiner er «små barns klokke». Gi de hjelp til å forstå dagsrytmen ved at ting gjøres på noenlunde samme måte, i samme rekkefølge, hver dag. Som vanlig når vi blir kjent, er det relasjon til barnet som er det aller viktigste. Lengden på bli-kjent perioden kan og må variere etter barnets behov og avgjøres i samarbeid med foresatte. For noen barn kan 3 dager være nok, for mange barn tar det lengre tid.
I forhold til smittevern
Gi god informasjon om barnehagens smittevern-tiltak til foresatte…

Finnes det mobbing i barnehagen? (Mobbing del 1)

Mange har hørt om Hele barnet Hele løpet, mobbing i barnehagen. I dette forskningsprosjektet fant man ut at et til to barn ble utestengt fra lek i barnehagen uten at de voksne oppdaget det. Dette arbeidet har ført til at man ser på mobbing på en litt annen måte enn det som ofte har vært vanlig å høre når folk snakker om mobbing. I forskningsrapporten defineres mobbing slik:

”Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer barns opplevelse av å høre til, være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten til medvirkning”

Dette understreker at alle voksne har et ansvar for å hindre at barn opplever å bli holdt utenfor. Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverdi, og forebygge krenkelser og mobbing. Derfor dreide det videre arbeidet seg om hvordan man kan legge til rette for dialog mellom ansatte og foreldre om å forebygge mobbing i barnehagen. Da ble verktøyet Dialogmodellen utviklet. Den finner du på n…

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere.

Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for hver…