Gå til hovedinnhold

En by for alle!

 

«Å være i en annens sko» heter «å være i en annens klær» på andre språk, men hva betyr egentlig «hybelkaniner»? Hvordan kan man med respekt møte en forelder fra Syria eller Eritrea, og hva skal man absolutt IKKE gjøre? Det oppstår ofte mye latter og mye ny kunnskap når vi i barnehagen møter hverandre både voksne og barn. Vi møtes tross alt hver dag og deler hverdagsliv, utfordringer, tabber og suksesser.

I uke 6 settes det ekstra fokus på mangfold og inkludering i det offentlige rom i Kristiansand. Det er gjort en stor jobb med å sette dette på dagsorden, og dermed også få det store mangfoldet fram i alles bevissthet. Dette arbeidet er veldig viktig for å skape «En by for alle», som er Kristiansand visjon.Ved Kongsgård barnehagesenter er mangfold og inkludering det viktigste i alt som skjer gjennom hele året. 
Vi har mottatt denne lille statusrapporten om livet i Kongsgård barnehage i forbindelse med "En by for alle":

Det er en stor mengde barn og foreldre som er innom Kongsgård barnehage i løpet av et år. Barna skal kun gå her i et år før de skal videre til nærbarnehagen. Her blir vi kjent med et mangfold av ulike mennesker som alle lærer oss noe vi ikke visste fra før. Akkurat nå har vi barn fra Eritrea, Syria, Somalia, Afghanistan, Rwanda, Kurdistan og Tyrkia. Vi har barn som nettopp har kommet fra flyktningeleirer, vi har ettåringer som er født her, og vi har politiske flyktninger som har vært i flere land i Europa. Vi har barn med uavklart asylstatus, barn som får avslag på asylsøknaden din og sendes videre til andre mottak. Vi har barn som får oppholdstillatelse og skal flytte til andre kommuner, eller som flytter innad i Kristiansand. Og vi har barn som bor på samme sted hele året de går hos oss. Vi har barn som har en forelder eller to foreldre. Vi har barn som har lekt mye, og vi har barn som aldri har lekt. Vi har barn som forstår ganske mye norsk, og vi har barn som ennå ikke snakker norsk. Vi har barn som elsker å snakke og vi har stille barn. Vi har barn med en lang og skremmende flukthistorie, og barn som har hatt en tilnærmet «normal» flytteprosess mellom to land. Vi har barn som elsker nye ting, og vi har barn som er redd for nye ting. Vi har noen som elsker å være ute og bruke kroppen, og vi har barn som elsker finmotoriske aktiviteter inne. Vi er en barnehage som i likhet med alle andre barnehager har et mangfold av barn med ulike interesser, styrker og svakheter.Normaldagen i barnehagen er preget av mye språk, og mange ulike språk. Den er preget av musikk fra Norge og alle andre verdenshjørner. Den er preget av nysgjerrighet på forskjeller, og samtaler rundt likeverd. Vi har mange samtaler med barna og foreldrene om at alle barn og voksne er like mye verd og gir like viktige bidrag til felleskapet uansett hvor i verden du kommer fra og hvilken farge huden din har.

Gjennom foreldreveiledning i ICDP grupper, drøfter foreldre sammen utfordringer og styrker ved det å være foreldre i et nytt land. Gruppene gjennomføres på morsmål, med en flerspråklig og en norsk veileder, og i gruppe etter gruppe konkluderes det fra foreldre: «Uttrykkene våre er ulike, men i bunnen er vi ganske like». Ofte opplever foreldrene at det å ta kontakt med norske naboer er mindre skummelt etter å ha vært deltaker i en ICDP-gruppe.

Også de ansatte ved Kongsgård barnehagesenter representerer et mangfold. Det er hele 10 ulike land og enda flere språk og kulturer representert på vårt personalrom. Vi har ansatte fra alle verdensdeler med unntak av Antarktis og Australia. Barna blir kjent med et stort mangfold av voksne. På pauserommet snakkes det ofte med stor nysgjerrighet om kulturforskjeller og – likheter og ulike begreper.
Vi støtter barna med språklige utfordringer når de har vansker med å komme inn i lek, de bidrar inn i foreldresamarbeid og de bidrar til at mangfoldet får blomstre gjennom økt forståelse. Mangfold og likeverd er noe som gror fram gjennom positive nysgjerrighet og gode menneskemøter, og dette er vårt hovedfokuset vårt i uke 6, og alle de andre ukene i året.


Med dette minner vi om Morsmålsdagen 27.februar. Bli inspirert her?
Vi håper mange barnehager vil være med å markere språket og morsmålet akkurat denne dagen, for så vet vi at det jobbes bra med språk i de aller, aller fleste barnehagene, hver dag, hele året!

Kommentarer

Mest leste artikler

Smittevern ,omsorg, trygghet og tilknytning. Overgang hjem- barnehage

Hva gjør vi når nye barn skal starte midt under Corona-perioden? Kristiansands-barnehagen har laget en egen liten veileder om dette.

Veileder for “Bli kjent”- overgang hjem og barnehage
Denne veilederen erstatter ikke barnehagens ordinære rutiner for nye barn som begynner i barnehagen. Den er et veiledende supplement til disse sett i lys av situasjonen rundt korona. Den enkelte barnehage kan gjøre justeringer.

Generelt
Gi god informasjon til foresatte i forkant.Økt fokus på forutsigbarhet og rutiner. Rutiner er «små barns klokke». Gi de hjelp til å forstå dagsrytmen ved at ting gjøres på noenlunde samme måte, i samme rekkefølge, hver dag. Som vanlig når vi blir kjent, er det relasjon til barnet som er det aller viktigste. Lengden på bli-kjent perioden kan og må variere etter barnets behov og avgjøres i samarbeid med foresatte. For noen barn kan 3 dager være nok, for mange barn tar det lengre tid.
I forhold til smittevern
Gi god informasjon om barnehagens smittevern-tiltak til foresatte…

Finnes det mobbing i barnehagen? (Mobbing del 1)

Mange har hørt om Hele barnet Hele løpet, mobbing i barnehagen. I dette forskningsprosjektet fant man ut at et til to barn ble utestengt fra lek i barnehagen uten at de voksne oppdaget det. Dette arbeidet har ført til at man ser på mobbing på en litt annen måte enn det som ofte har vært vanlig å høre når folk snakker om mobbing. I forskningsrapporten defineres mobbing slik:

”Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer barns opplevelse av å høre til, være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten til medvirkning”

Dette understreker at alle voksne har et ansvar for å hindre at barn opplever å bli holdt utenfor. Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverdi, og forebygge krenkelser og mobbing. Derfor dreide det videre arbeidet seg om hvordan man kan legge til rette for dialog mellom ansatte og foreldre om å forebygge mobbing i barnehagen. Da ble verktøyet Dialogmodellen utviklet. Den finner du på n…

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere.

Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for hver…