26. nov. 2013

Revidering av rammeplan for barnehagen - her er første utkast!

Et første utkast av revidering av rammeplanens kapitel 1 og 2 er lagt ut for at vi skal kunne kommentere og reagere på den. Her!

Det neste utkastet publiseres 22. januar 2014 og det endelige utkastet kommer 21. februar 2014. Deretter bearbeides dette av direktoratet og det sendes på høring våren 2014. Revidert rammeplan fastsettes av Kunnskapsdepartementet 1. januar 2015.


MEDBORGERSKAP
Begrepet medborgerskap er tatt inn og knyttet til utvikling av og erfaring med demokratiske prosesser. Den nye rammeplanen vil også i de to første kapitlene konkretisere hvilke prosesser barnehagen må og skal legge tilrette for. Hvordan skal barnehagen jobbe med f.eks medborgerskap? "Dette betyr at når små barn ytrer seg på utfordrende måter, må ytringene betraktes som kommunikasjon og tas alvorlig. I tråd med sin utvikling skal barnet i barnehagen få ta del i demokratisk fellesskap gjennom meningsskaping, utprøving og dialoger."


LIKESTILLING
Også i forhold til likestilling er forslaget til den nye rammeplanen mye mer konkret og utfordrer personalet: "Likestilling mellom kjønnene er en stadfestet verdi i det norske samfunnet og skal gjenspeiles i barnehagens dagligliv. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å prøve ut og utvikle interesser og preferanser. Det skal være stort aksept for variasjoner i hva som er kvinnelig og
hva som er mannlig. Personalet er forbilder for barna og må forholde seg selvrefleksivt til sine egne valg og preferanser. Barnehagen kan utfordre stereotype forestillinger om kjønnsnormalitet, men skal også anerkjenne tradisjonelle valg og preferanser."
 

IKT
Innenfor IKT er kravene til barnehagen skjerpet fra mange BØR til enda flere SKAL! Barnehagen MÅ bruke både tradisjonelle og nye former for materiell og verktøy står det i den foreløpige teksten! Videre er motvirkning av digitale skiller i befolkningen en begrunnelse som fremheves i forhold til å ta i bruk ny teknologi.
Begrepet MULTIMODALE TEKSTER BENYTTES: "Gjennom barnehagens praksis bør alle barn få ta del i lesing av multimodale tekster, arbeide med tredimensjonale former og lære berøringsteknologi."
VIDERE: "Skriving inngår i barnehagens praksis og barn må få prøve dette på papir og tastatur. Barn skal erfare interaktiv bruk av digitale medier...."
 
Rammeplanutvalget ønsker innspill! Les hele dokumentet HER og gi din stemme til dette arbeidet HER!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar