22. apr. 2013

Språk i barnehagen - mye mer enn bare prat!


Barn blir påvirket av språk på ulike måter; følelsesmessig, intellektuelt og sosialt. Språk er nøkkelen til aktiv og meningsfull deltakelse i samfunnet. Språk er døråpneren til lek, vennskap, kunnskap og demokrati. Ludvig Wittgenstein sier: "Mitt språks grenser er min verdens grenser." Rolleleken er en viktig arena for å fremme en god språkutvikling, men dette går ikke av seg selv. Barn trenger voksne som støtter, stimulerer og gir utviklende innspill til rolleleken. Den Nye veilederen om barns språkutvikling: "Språk i barnehagen - så mye er enn bare prat!"

Innholdet i veilederen er fordelt på tre hoveddeler.  Først generelt om språkstimulering. Så om dokumentasjon og vurdering av språkmiljøet og av barnas språklige kompetanse. Avslutningsvis kommer delen om barns språktilegnelse. Blant annet finner du en kortfattet oversikt over barns språkutvikling, og litt om flerspråklighet, språkforsinkelser og ulike typer språkvansker.

Denne veilederen har hele personalet som målgruppe. Spesielt del 1 og 3 er beregnet på både fagarbeidere og assistenter i tillegg til pedagogene. Vi anbefeler barnehagen å gjøre seg kjent med innholdet.
Les eller last den ned her!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar