Gå til hovedinnhold

Kvalitet i barnehagen - vennskap og lek

Rekomp- Barnehagenettverket 24.11.22 handlet om kvalitet i barnehagen. Det gjør for så vidt alle nettverkene våre i en aller annen form, men denne gangen hadde vi kvalitet som overskrift. Kvalitet i barnehagen, hvilken betydning har det? Hva sier forskningen og hvordan jobber barnehagene med kvalitet? Der fikk vi praksiseksempler fra Trollhaugen barnehage og Lindtjønn- og Rødhette FUS barnehager. Eva Mila Lindhardt, UiA, viste blant annet til GoBaN prosjektet og Børhaugutvalgets rapport for å ramme inn betydningen av kvalitet. Alle vet vi at gode barnehager er bra for barn, og forskningen understøtter det, men det er også sånn at mindre gode barnehager i beste fall IKKE gjør en forskjell for barns utvikling, hverken den ene eller andre veien. 

Med topp oppmøte og kaos i gruppeinndelingen, kunne vi konstatere at alle barnehagene hadde prioritert hardt for å få med seg dette nettverket. Vi ønsker alle å utvikle kvaliteten i barnehagen, og vi behøver jo ikke være dårlige for å ønske å bli bedre. 

Etter lunsj så vi filmen STORE SMÅ MENNESKER, som snart kommer på NRK. Filmen følger to barn i barnehagen gjennom et år og gir barnehageansatte mange gjenkjennelige situasjoner å reflektere over. Sentralt i filmen er barns vennskap. Det er laget et læringsopplegg som kalles kunnskapsreise med bakgrunn i filmen der barnehageforskere som Anne Greve og Ingrid Lund deltar sammen med ansatte og foreldre i barnehagen. 

Det handlet også om vennskap og lek i Trollhaugen barnehage sitt praksisinnlegg. De viste blant annet til trivselsmonitoren som er utviklet på Dronning Mauds Minne Høyskole. Dette er et digitalt verktøy med en del spørsmål for å sikre barns medvirkning og få tak i barnas egne opplevelser om kvaliteten i barnehagen. Kjersti stilte seg også tilgjengelig for de som ønsker å vite mer om denne måten å samtale med barn på. 

Fra Lindtjønn og Rødhette fikk vi innsikt i hvordan de driver prosjektarbeid og at denne formen ble utviklet på bakgrunn av at kvaliteten på avdelingene var ujevn, med mye vikarer og nye ansatte var det behov for å sette innholdet i barnehagen inn i system. Nina Augland og Siw Omdal Bergersen fremhevet betydningen av fokus på innholdet i barnehagen: "Hvor forsvant innholdet i barnehagen?​ Har vi blitt så opptatt av å bygge relasjoner, og definere læringsmiljø at vi har glemt selve innholdet i barnehagen ?​ Vi må aldri glemme det kreatives kraft som fellesskap, og som inspirasjon til lek. Prosjektene skal inneholde element av drama, musikk og forming da det skaper noe sammen er godt og inspirerende. Mange barn mangler felles referansepunkt for leken, og her er prosjektarbeid gull." 

Nettopp fag og innhold fremholdt også våre tre partnere fra UiA, Elin Arnesen, Eva Mila Lindhardt og Birgitte Nordbø i vår aller første "Live Podcast" - som ikke finnes på opptak:-) Men det har vi nå utfordret de på. Vi ønsker oss digitale ressurser til bruk i barnehagens kvalitetsarbeid! 


Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for

REKOMP- Høst 2021 oppsummert - med faglige ressurser

Så godt som alle barnehagene i Kristiansand kommune deltar i Regional ordning for barnehagebasert kompetanseheving, - Rekomp.  Målet med ordningen er å bidra til implementering av rammeplanen for å sikre alle barn et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Arbeidet skal skje i partnerskap med Universitet eller høyskole og være basert på lokale vurderinger av kompetansebehov og forankret i den enkelte barnehage på en måte som involverer alle ansatte.    Her kan du lese mer om regional ordning Slik kan du heve kompetansen din i barnehagen (utdanningsnytt.no) Rekomp- Barnehageutvikling i partnerskap (krsbarnehager.blogspot.com) Det er også laget en liten film du kan se; Regional ordning i Region Kristiansand from Regional ordning on Vimeo Høsten 2021 Høsten 2021 gjennomførte de aller fleste barnehagene en ståstedsanalyse utviklet av UIA, (noen få brukte andre analyseverktøy). Fort forklart fra Udir:  Ståstedsanalysen for barnehage   Barnehagene skulle kartlegge egen virksomhet, for