Gå til hovedinnhold

Ny "mobbelov" kommer - Kristiansand kommune utarbeider lokal veileder!

Fra 1. januar 2021 får  barnehagene en ny «mobbelov», men egentlig handler dette om et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn, sier kommunalsjef Eva Hauger Gjersvold. Kristiansand kommune holder nå på å utarbeide en lokal veileder. 

De tre nye paragrafene om trygt og godt barnehagemiljø stiller tydeligere og strengere krav til alle ansatte, sier Marianne Godtfredsen, og nettopp derfor er en slik veileder viktig. Barn skal sikres et trygt og godt barnehagemiljø. Alle ansatte får en plikt til å drive forebyggende arbeid. Nulltoleranse mot mobbing blir nå lovfestet. Dette innebærer en såkalt aktivitetsplikt for ba
rnehagene.

Aktivitetsplikten betyr at:
Alle som arbeider i barnehagen, har plikt til å følge med og melde ifra hvis de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke opplever å ha det trygt og godt i barnehagen. ​Barnehagen har plikt til å undersøke og sette inn tiltak som sørger for at barnet får det trygt og godt i sitt barnehagemiljø. Tiltakene skal fastsettes i en aktivitetsplan. Styreren skal melde ifra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller. ​  

Hvis du som ansatt får mistanke eller kjennskap til at en annen som arbeider i barnehagen utsetter et barn for krenkelser skal styrer varsles snarest. Dersom det er mistanke om at styreren krenker et barn, skal barnehageeier varsles direkte. Undersøkelser og tiltak settes i gang straks. Dette heter i loven skjerpet aktivitetsplikt.

Målet vårt i Kristiansand er klart og tydelig: Alle barn skal oppleve å være inkludert i fellesskapet. Det er ingen av oss som får til dette alene. Sammen skal vi bygge et sterkt lag med alle barnehagene, der vi deler og utfordrer hverandre på holdninger, kunnskap og handlinger i møte med barn.

Utarbeidelse av ny veileder til endringer i barnehageloven skal være ferdig før nyttår. Vi vil gjøre alt vi kan for å være best mulig rustet til den nye loven trer i kraft.


Innhold i veilederen vil være: 
 • Barns rettigheter (Barnekonvensjonen, Grunnloven, Barnehageloven)
 • Verdigrunnlag for barnehager og skoler i Kristiansand
 • Definisjoner av barnehagemiljø
 • Hva er mobbing?
 • Barnehagens forebyggende arbeid - årshjul
 • Virkemidler for et trygt psykososialt barnehagemiljø
 • Fysisk barnehagemiljø
 • Aktivitetsplikt
 • Tverrfaglig innsats
 • Felles mal for aktivitetsplan
I løpet av november gjennomfører vi barnehagenettverk for alle barnehagene i Kristiansand. Vi skal oppdatere oss på ny kunnskap og dele erfaringer med hverandre. Kunnskapen skal tas med tilbake til egen barnehage og prøves ut i praksis. Vi møtes igjen etter nyttår for å dele erfaringer og lære av hverandre. Tilbakemeldinger fra deltakerne i barnehagenettverkene er entydige: å møtes i nettverk hvor erfaringsdeling får stor plass, er inspirerende og lærerikt.

I Kristiansandsbarnehagen skal alle barn oppleve at ansatte tar barns perspektiv i hverdagen.

Det innebærer:
 • Fra fokus på det utsatte barn - til fokus på barn i utsatte posisjoner​
 • Fra fokus på barnets utvikling - til barns utvikling i barnehagens ulike fellesskap​
 • Fra fokus på begrensninger og mangler – til å fremme muligheter for deltagelse i fellesskap som matcher mangfoldet.

Viktig arbeid pågår!
Barns trivsel er alltid de voksnes ansvar! 


Kommentarer

Mest leste artikler

Smittevern ,omsorg, trygghet og tilknytning. Overgang hjem- barnehage

Hva gjør vi når nye barn skal starte midt under Corona-perioden? Kristiansands-barnehagen har laget en egen liten veileder om dette. Veileder for “Bli kjent”- overgang hjem og barnehage Denne veilederen erstatter ikke barnehagens ordinære rutiner for nye barn som begynner i barnehagen. Den er et veiledende supplement til disse sett i lys av situasjonen rundt korona. Den enkelte barnehage kan gjøre justeringer. Generelt Gi god informasjon til foresatte i forkant. Økt fokus på forutsigbarhet og rutiner. Rutiner er «små barns klokke». Gi de hjelp til å forstå dagsrytmen ved at ting gjøres på noenlunde samme måte, i samme rekkefølge, hver dag.  Som vanlig når vi blir kjent, er det relasjon til barnet som er det aller viktigste.  Lengden på bli-kjent perioden kan og må variere etter barnets behov og avgjøres i samarbeid med foresatte. For noen barn kan 3 dager være nok, for mange barn tar det lengre tid. I forhold til smittevern Gi god informasjon om barnehagens smittevern

Finnes det mobbing i barnehagen? (Mobbing del 1)

Mange har hørt om Hele barnet Hele løpet, mobbing i barnehagen . I dette forskningsprosjektet fant man ut at et til to barn ble utestengt fra lek i barnehagen uten at de voksne oppdaget det. Dette arbeidet har ført til at man ser på mobbing på en litt annen måte enn det som ofte har vært vanlig å høre når folk snakker om mobbing. I forskningsrapporten defineres mobbing slik: ”Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer barns opplevelse av å høre til, være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten til medvirkning” Dette understreker at alle voksne har et ansvar for å hindre at barn opplever å bli holdt utenfor. Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverdi, og forebygge krenkelser og mobbing. Derfor dreide det videre arbeidet seg om hvordan man kan legge til rette for dialog mellom ansatte og foreldre om å forebygge mobbing i barnehagen. Da ble verktøyet Dialogmodellen utviklet. Den

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for