Gå til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om PP-tjenestens læringsmiljøteam!

 

Læringsmiljøteamet i PPT ønsker å bistå barnehagen i deres eget arbeid med å utvikle høy kvalitet og trygge, gode faglige og sosiale fellesskap. Når barnehagen opplever en pedagogisk utfordring, enten på individ-, gruppe- eller organisasjonsnivå, kan det søkes støtte og veiledning fra PP-tjenestens læringsmiljøteam. Ved henvendelse vil det, i dialog med barnehagene, bli vurdert hva slags støtte, veiledning og oppfølging barnehagen vil få.

Læringsmiljøteamet kan kontaktes for å:

 • Bistå barnehagen på organisasjonsnivå (f eks med utgangspunkt i barnehagens utviklingsarbeid).
 • Bistå barnehagen i arbeidet med ulike problemstillinger på avdeling / base / gruppe (eks gruppeutfordringer, språkmiljø, struktur, ledelse av barnegruppen, relasjoner).
 • Bistå barnehagen i veiledning og støtte i deres arbeid med identifisering ag oppfølging av barn de er usikre på om har en tilfredsstillende utvikling eller læring (eks språk, lek/samspill, atferd, logopedvurdering).
 • Bistå barnehagen i saker om trygt og godt barnehagemiljø 

En henvendelse kan resultere i:

 • Observasjon.
 • Drøfting, råd og veiledning til barnehage og foreldre.
 • Innspill til utprøving av nye tiltak.
 • Faglig innspill / innlegg i barnehagens personalgruppe.
 • Drøfte om barnet skal henvises til PPT for nærmere utredning.
 • Vurdere behovet for andre hjelpetjeneste

Læringsmiljøteamets forventninger til barnehagen

 • Det forventes at barnehagen selv har prøvd ut og evaluert tiltak før henvendelse til Læringsmiljøteam.
 • Det forventes at samarbeidet er forankret i barnehagens ledelse.
 • Det er barnehagens ansvar å dokumentere samarbeidet med Læringsmiljøteamet. Slik dokumentasjon skal ligge ved en eventuell senere henvisning til PPT for nærmere utredning.
Henvisningsskjema finner du her- skjemaet sendes til post.pptjenesten@kristiansand.kommune.no

De som jobber i læringsmiljøteamet er Beate Fosse Jørgensen, Marianne Godtfredsen, Kari Narum Bie, Kristin Wilkens og Kristin Fidjestad Andreassen

Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Små barn av regnbuen

"Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.  Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering" (Lov om barnehager). I barnehagene våre går det barn som er forskjellige på mange slags måter. Barn fra alle verdens hjørner, som ser ulike ut, har forskjellige morsmål, og som vokser opp i et mangfold av varierte familier. Noen bor sammen med mamma og pappa, andre med to mødre, noen sammen med bestemor, andre kanskje hos en fosterfamilie. I samfunnet vårt lever alenemødre, alenefedre, kjernefamilier og storfamilier med tallrike søskenflokker side om side. Noen tror på Gud, eller  Allah, andre er kanskje buddhister, og noen har nok med å tro på seg selv. Sånn er verden i 20

Samisk kultur - en del av det norske mangfoldet.

Årets storbykonferanse har nettopp funnet sted i Tromsø, - "en samisk by", hevdet ordføreren (som var fra Bergen!) Byen har nettopp åpnet en ny samisk barnehage , basert på samisk kultur og språk . Vi fikk også et møte med Samisk Høgskole , og Asta Balto som snakket om samiske tradisjoner:"Fra tradisjonell oppdragelse til pedagogikk". Den samiske kultur har hatt dårlige kår i Norge. Både språk og tradisjoner er nå i ferd med å bli "tatt tilbake" - dekolonisert. Som eksempel kom det, så seint som i 1985, en lovendring som gjorde det lovlig å undervise på samisk i grunnskolen. Opprettelse av sametinget og samisk høyskole var andre milepæler. I dag bør det være like naturlig å lære av vårt eget urfolk, samene , som det er naturlig å lære av andre kulturer som er representert i vårt land. I mangfoldsperspektivet bør samisk kultur og tradisjon , som en del av det norske, kunne være en inngangsport til å forstå andre og mer fremmede kulturer. Temahefte om samis