Gå til hovedinnhold

Finnes det mobbing i barnehagen? (Mobbing del 1)


Mange har hørt om Hele barnet Hele løpet, mobbing i barnehagen. I dette forskningsprosjektet fant man ut at et til to barn ble utestengt fra lek i barnehagen uten at de voksne oppdaget det. Dette arbeidet har ført til at man ser på mobbing på en litt annen måte enn det som ofte har vært vanlig å høre når folk snakker om mobbing. I forskningsrapporten defineres mobbing slik:

”Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer barns opplevelse av å høre til, være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten til medvirkning”

Dette understreker at alle voksne har et ansvar for å hindre at barn opplever å bli holdt utenfor. Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverdi, og forebygge krenkelser og mobbing. Derfor dreide det videre arbeidet seg om hvordan man kan legge til rette for dialog mellom ansatte og foreldre om å forebygge mobbing i barnehagen. Da ble verktøyet Dialogmodellen utviklet. Den finner du på nettsiden www.dialogmodellen.no.

I forskningsprosjektet “Hele barnet- hele løpet” ble barnehagebarn intervjuet om mobbing i barnehagen. Barna selv hadde klare tanker om det å bli utestengt fra lek, og det og ikke ha venner. Foreldre og ansatte svarte på spørreundersøkelser om temaet, og erfaringene fra dette arbeidet førte til et nytt forskningsprosjekt hvor det ble satt fokus på viktigheten av dialogen mellom ansatte og foreldre for å forebygge mobbing.
Se dette webinaret om mobbing i barnehagen:

Slik kan du som jobber i barnehage arbeide med dette for å hindre at mobbing skjer:

Det stilles ikke lengre spørsmål ved om mobbing faktisk skjer i barnehagen, men det kan likevel være krevende å oppdage mobbing. Tenk over følgende spørsmål:
  • Hvordan kan mobbing komme til uttrykk i din barnehage?
  • Hvordan jobber du og dine kolleger med å forebygge mobbing?
  • Se videoen under og skriv deretter ned 3-5 punkter om hva du tenker om mobbing i barnehagen etter å ha sett filmen.
  • Del dine punkter med kolleger på din barnehage. Har dere et digitalt forum, en intern facebookgruppe eller lignende, så del punktene der og kommenter hverandres punkter. Finn fram til noen (5) felles punkter og bli enige om hvilke tiltak dere vil iverksette. Prioriter hva dere vil begynne med og velg hvem som er ansvarlig for å følge opp. 
  • VIKTIG: Vi minner om at man ikke må dele noe om enkeltbarn på digitale samhandlingsarenaer. 

Kommentarer

Mest leste artikler

Smittevern ,omsorg, trygghet og tilknytning. Overgang hjem- barnehage

Hva gjør vi når nye barn skal starte midt under Corona-perioden? Kristiansands-barnehagen har laget en egen liten veileder om dette.

Veileder for “Bli kjent”- overgang hjem og barnehage
Denne veilederen erstatter ikke barnehagens ordinære rutiner for nye barn som begynner i barnehagen. Den er et veiledende supplement til disse sett i lys av situasjonen rundt korona. Den enkelte barnehage kan gjøre justeringer.

Generelt
Gi god informasjon til foresatte i forkant.Økt fokus på forutsigbarhet og rutiner. Rutiner er «små barns klokke». Gi de hjelp til å forstå dagsrytmen ved at ting gjøres på noenlunde samme måte, i samme rekkefølge, hver dag. Som vanlig når vi blir kjent, er det relasjon til barnet som er det aller viktigste. Lengden på bli-kjent perioden kan og må variere etter barnets behov og avgjøres i samarbeid med foresatte. For noen barn kan 3 dager være nok, for mange barn tar det lengre tid.
I forhold til smittevern
Gi god informasjon om barnehagens smittevern-tiltak til foresatte…

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere.

Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for hver…