Gå til hovedinnhold

Kroppen er min! Fokus på seksuelle overgrep i Kristiansandsbarnehagen

Når man retter oppmerksomheten mot noe - så skjer det en endring! Det opplevde både politi og barnevern etter at NRKsuper lagde animasjonsfilmene KROPPEN min- den eier jeg! Det økte på med saker om barn som opplevde overgrep, melder politi og myndigheter.


Rammeplanen sier at barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Det at barn går i barnehagen, skal være en beskyttelse og en sikring mot fysiske og psykisk uhelse. Gjennom den daglige og nære kontakten med barna har barnehagen en unik mulighet til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. For barn som opplever vold, seksuelle overgrep og grov omsorgsvikt kan barnehagen være den som ser og avdekker, tidlig i utviklingen. 

Barnehagen er spesielt viktig for disse utsatte barna, og vi skal huske at det er en forventning til barnehagen fra samfunnet! Det er en forventning om at vi ruster oss til å forstå at også vold og seksuelle overgrep er en av flere mulige årsaker når vi skal forstå barns uttrykk. Til det trenger vi kunnskap og vi trenger øving i å snakke med barn om slike tema!


Det må bli slik at barn som går i barnehagen ikke skal kunne utsettes for dette uten at omsorgspersoner oppdager det og handler deretter. For å få til dette trenger barnehagen kompetanse. Det vil barnehagemyndigheten i Kristiansand kommune gjøre noe med. Et kompetanseprogram er satt sammen for å øke kunnskapen om vold, seksuelle overgrep og grov omsorgsvikt og for å trene noen utvalgte pedagoger til å gjennomføre samtaler med barn i et strukturert opplegg.

En viktig del av denne satsingen er en opplæring i traumeforståelse. Ansatte i barnehagene skal lære seg en tilnærming til barn basert på kunnskap om hjernens utvikling og hvordan krenkelser kan skade barn. De ansatte får med dette et godt verktøy for å stå i vanskelige situasjoner med barn som strever. Denne måten å møte barn på vil også hjelpe disse barna i sin hverdag.

Hele 1000 ansatte i barnehagene i Kristiansand har deltatt i dette kompetanseløftet! Det er Siri Søftestad og Inger Lise Andersen som er faglig ansvarlig for innholdet på samlingene. De er begge anerkjente fagfolk på sine områder. Siri har en Phd på seksuelle overgrep og har nylig gitt ut bok om emnet. Inger Lise er utdannet klinisk sosionom og har jobbet i behandlingen i mange år før hun nå jobber mer forebyggende. Begge to har forventninger til å kunne se resultatet av denne satsingen. Når så mange ansatte i byens barnehager har denne kunnskapen etter hvert, er det grunn til å tro flere saker vil bli avdekket og at flere barn som strever vil bli møtt på en enda bedre måte enn tilfellet er i dag.

Vi vet at vi jobber med noe viktig her!

Du som jobber i barnehage kan jobbe mer med denne problemstillingen ved å ta dette e-læringskursethttps://helsekompetanse.no/kurs/vold-og-seksuelle-overgrep-mot-barn

Les mer om dette her: https://krsbarnehager.blogspot.com/2020/03/de-senere-arene-har-det-heldigvis-vrt.html 

Kommentarer

Mest leste artikler

Smittevern ,omsorg, trygghet og tilknytning. Overgang hjem- barnehage

Hva gjør vi når nye barn skal starte midt under Corona-perioden? Kristiansands-barnehagen har laget en egen liten veileder om dette.

Veileder for “Bli kjent”- overgang hjem og barnehage
Denne veilederen erstatter ikke barnehagens ordinære rutiner for nye barn som begynner i barnehagen. Den er et veiledende supplement til disse sett i lys av situasjonen rundt korona. Den enkelte barnehage kan gjøre justeringer.

Generelt
Gi god informasjon til foresatte i forkant.Økt fokus på forutsigbarhet og rutiner. Rutiner er «små barns klokke». Gi de hjelp til å forstå dagsrytmen ved at ting gjøres på noenlunde samme måte, i samme rekkefølge, hver dag. Som vanlig når vi blir kjent, er det relasjon til barnet som er det aller viktigste. Lengden på bli-kjent perioden kan og må variere etter barnets behov og avgjøres i samarbeid med foresatte. For noen barn kan 3 dager være nok, for mange barn tar det lengre tid.
I forhold til smittevern
Gi god informasjon om barnehagens smittevern-tiltak til foresatte…

Finnes det mobbing i barnehagen? (Mobbing del 1)

Mange har hørt om Hele barnet Hele løpet, mobbing i barnehagen. I dette forskningsprosjektet fant man ut at et til to barn ble utestengt fra lek i barnehagen uten at de voksne oppdaget det. Dette arbeidet har ført til at man ser på mobbing på en litt annen måte enn det som ofte har vært vanlig å høre når folk snakker om mobbing. I forskningsrapporten defineres mobbing slik:

”Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer barns opplevelse av å høre til, være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten til medvirkning”

Dette understreker at alle voksne har et ansvar for å hindre at barn opplever å bli holdt utenfor. Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverdi, og forebygge krenkelser og mobbing. Derfor dreide det videre arbeidet seg om hvordan man kan legge til rette for dialog mellom ansatte og foreldre om å forebygge mobbing i barnehagen. Da ble verktøyet Dialogmodellen utviklet. Den finner du på n…

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere.

Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for hver…