14. des. 2015

Hele barnet - hele løpet; mobbing i barnehagen


Er det noe FLiK satsingen har lært oss i Kristiansandsbarnehagen (og -skolen), så er det hvor tett sammenheng det er mellom faglige prestasjoner, trivsel og de ansattes rolle. Barnehagen skal være et sted alle barn trives! Et barn som ikke trives i barnehagen er en varsko på at noe er galt i barnets læringmiljø. Et barn som ikke trives i barnehagen får ikke utnyttet sitt læringspotensiale på de grunnleggende viktige områdene som utvikles i barnehagealder. Dårlig trivsel og lite tilgang på lek gir fare for en dårlig utvikling av selvfølelse og dårlig tilgang på den læring som foregår i leken. Så grunnleggende viktig er leken, - og så viktig er det at alle barn får bli med å leke!

Mobbing i barnehagen har inntil for få år siden vært et tema mange barnehageansatte unngikk. Fredag 11. desember ble rapporten fra forskningsprosjektet Hele barnet, hele løpet; mobbing i barnehagen lansert. Den er et resultat av tre år med forsking og samarbeid mellom Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus/ ABUP, Kristiansand kommune, FUB og FUG.

Forsker David Lansing Cameron fra UiA fant i sin forsking at mange voksne bagatelliserer problemet med mobbing i barnehagen. De har også et negativt syn på de som mobber eller blir mobbet.
Han viste til utsagn som: -"Jeg synes at barnet som mobber har litt skyld selv".

Forsker Anne Helgeland har intervjuet barna i denne undersøkelsen. 18 av de 32 barna visste hva mobbing var. Blant de ansatte sier 67 prosent at det forekommer mobbing i deres barnehage, men forskerne fant at minst 1 – 2 barn blir systematisk utestengt fra lek i hver barnehage. "Å erkjenne at mobbing finnes i barnehagen er jo i konflikt med normen om at alle skal leke med alle og alle skal ha noen å leke med. De voksnes blikk og nærvær er helt avgjørende for å sikre at alle blir inkludert i lek og vennskap", sier Helgeland.

Denne forskningen har lansert en ny definisjon på mobbing sier forsker Ingrid Lund:
”Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet”. Det å ha en venn, å få være med i leken og å trives og glede seg til å gå på barnehagen er avgjørende for barns utvikling. Dette er viktig forskning som vi håper blir kjent og får betydning for alle som har med barn å gjøre.  Les mer på Foreldreutvalg for barnehagen sine sider HER!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar