29. jul. 2013

Nå starter revidering av rammeplanen! Ferdig høsten 2014

Utdanningsdirektoratet skal lede arbeidet med en ny revidering av "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver". En gruppe er nedsatt og skal legge fram forslag til høring våren 2014. Den nye rammeplanen skal først settes i kraft fra januar 2015. Disse skal jobbe med revideringen:
En forutsetning for revideringen av rammeplanen er at barnehagen skal beholde sitt særpreg som en barndomsarena der omsorg, lek, læring og danning sees i sammenheng.

Hva skal revideres?

Rammeplangruppa skal vurdere og fremme forslag om:
  • innholdet i kapittel 2 i dagens rammeplan kan utformes på samme måte som kapittel 3, det vil si med prosessmål og krav til barnehagens arbeid.
  • rammeplanens bruk av begrepet danning, og foreslå eventuelle endringer som vil gjøre det lettere for barnehagene å forstå hvordan de skal omsette formålets oppdrag om danning og læring i praksis.
  • det bør gjøres endringer i antallet fagområder eller beskrivelsen av disse i lys av relevante samfunnsendringer (herunder bruk av IKT) og endringene i ny innholdsparagraf § 2 (barnehagens helsefremmende og forebyggende funksjon).
  • hvordan rammeplanen bedre kan legge føringer for det pedagogiske tilbudet til henholdsvis de yngste og de eldste barnehagebarna, herunder skoleforberedende aktiviteter på barnehagens premisser.
  • hvordan krav til progresjon i tilbudet bør uttrykkes.
  • hvilke krav som skal stilles til barnehagens årsplan.
  • det er behov for en nærmere omtale av arbeidsmåter og tilrettelegging av det pedagogiske arbeidet. Disse vurderingene vil bli lagt til grunn når rammeplanens del 3 skal revideres.
Rammeplanens del 3 skal ikke revideres før barnehageloven skal revideres.
Mer om dette arbeidet kan du finne på www.udir.no/barnehage.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar