7. mai 2012

Vennskap og deltakelse


Foto: Sidsel Jørgensen

Vennskap og deltakelse er navnet på gjeldende kompetansesatsing for barnehageansatte i 2012. Målet med satsingen er å styrke personalets kompetanse i arbeidet med å omsette formålsbestemmelsen i praktisk arbeid i barnehagen.

Å få delta i lek og å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med andre legges grunnlaget for både læring og for utvikling av sosial kompetanse. Dette forutsetter et miljø for lek og læring som gir mening for alle barn med deres ulike forutsetninger og bakgrunn.
  • Vennskap og tilhørighet – å tilrettelegge for vennskap og fellesskap, å anerkjenne forskjellighet og å tilrettelegge for inkludering.
  • Læring og danning – å tilrettelegge for barns utforsking av verden, opplevelse av mestring og lyst til å lære. Barn som ikke passivt mottar kunnskap, men som aktivt bruker den, deltar, medvirker og påvirker. Gjennom danning er barna med på å omsette holdninger til handlinger. Måten barn lærer å se hverandre på er en forutsetning for danning. Gjennom danning utvikles evnen til etisk refleksjon og tenkning. Når voksne går inn for å utvikle et inkluderende miljø, preges barnas danningsprosess av inkluderende holdninger.
  • Medvirkning og deltakelse – å styrke barns involvering og medvirkning i barnehagen og på den måten å legge grunnlaget for deltakelse og demokrati, både her og nå og i framtiden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar