22. sep. 2008

Skole barnehage

Sigurd Aukland (UiS) var fredag 5. september 2008 invitert til et felles ledermøte mellom Kristiansandsbarnehagen og -skolen.
Aukland har bakgrunn blant annet i prosjektet "Skole + barnehage = sant" fra Rogaland og Hordaland. Aukland har også vært medforfatter av kunnskapsdepartementet sin nye veileder "Fra eldst til yngst" -om samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole.
Aukland snakket om gjensidige fordommer i skole og barnehage. Han snakket også om faren for at barnehagen reduserer, og flytter, målene sine for å tilfredstille forventningen om "skoleklare barn".
Forskning tyder på at barnehagen kan bidra til å redusere forskjeller i læringsutbytte og gi bedre skoleresultater,særlig for barn med minoritetsspråklig bakgrunn, funksjonshemmede barn og barn som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker”.(St.m. ”Kultur for læring”)(Likn. Starting Strong, OECD)
Skole og barnehage - en sammenheng.
I det samarbeidet må man se på sammenhengen mellom de to institusjonene; planer, kontakt og rutiner. 4-8 år. I tillegg må man se på overganger. mai-august; kontakt og rutiner. 6 år.
  • Rammeplanen sine fagområder og læreplanens planer for fag henger sammen
  • Rammeplanen mål og prosessmål forhvert fagområde, læreplanen har resultatmål for 2. klasse
  • Ikke en heksekunst å kople sammen, for å sikre kjennskap, skape forpliktelser, få tilsammenheng og vise profesjonalitet.
Skole- og barnehagedirektørene i Kristiansand har satt igang et arbeid som skal jobbe ut en plattform for overgang barnehage - skole i Kristiansand. Sammen skal vi gruble oss fram til hvordan dette samarbeidet og sammenhengen skal bli i Kristiansand.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar