30. jul. 2007

Barnehagen best for 1 åringen?

Foreldrenes forestillinger om hva som er bra for barnet er viktigere enn egne behov, det praktiske, jobb eller økonomi, når foreldrene skal velge løsning for barnet etter permisjonstiden har gått ut. Men de har ulike oppfatninger av hva som er barnets beste. Foreldre med høy utdanning og god økonomi velger oftere barnehage etter permisjonstiden enn grupper med lavere utdanning og dårligere økonomi, slår NOVA fast i en forskningsrapport om "Omsorgskarrierer og dagligliv for barn under 3 år".

Hva skyldes disse forskjellene?
Selv om alle foreldrene er opptatt av både utvikling og omsorg, er det forskjeller i hvor stor vekt de legger på hva som er det viktigste for barnet. Etter analyser av foreldreintervjuene fant forskerne to ulike mønster:

"Ettåringen trenger utfordringer" og "Ettåringer trenger en rolig start".

Trygghet og nære relasjoner i hjemmet er viktigst for arbeiderklasseforeldre. Forståelsen av ettåringen som et aktivt sosialt individ som trenger utfordringer, er tydeligst uttrykt blant foreldre med middelklassetilhørighet. Disse foreldrene er stort sett positivt innstilt til pedagogiske opplegg og en hverdag fylt av sosiale utfordringer. Foreldre med arbeiderklassebakgrunn ser på disse sidene ved barnehagen som for krevende for de minste, som de mener mest av alt trenger rolige og stabile omgivelser. De vektlegger i større grad ettåringens behov for de nære relasjonene i hjemmet. Denne forståelsen innebærer ofte at foreldrene ikke ser på barnehagen som det beste omsorgsalternativet for ett- til toåringer. Dette er selvsagt en forenkling av et mer sammensatt bilde, understreker forskerne, men reflekterer likevel den mest sentrale skillelinjen i materialet.

Hvilket syn representerer barnehagen din?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar