25. aug. 2014

Kan vi forutse sen språkutvikling?

Hvilke tegn kan vise sen språkutvikling hos barn? Når skal vi bli bekymret?
En stor norsk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet har sett på hvordan man kan identifisere sen språkutvikling på et tidlig stadie. Det viser seg at 8 -15 prosent av 2-3 år gamle barn viser sen språkproduksjon og er i risiko for forsinket språkutvikling i det videre løpet. Undersøkelsen viser at sen bruk av imitative handlinger, samt lavere nivå av språkforståelse og språkproduksjon ved 18 måneder, er assosiert med sen språkutvikling ved 3 års alderen. Les mer her!


Forskerne fant også at lese- og skrivevansker i familien innebar økt risiko. Lese- og skrivevansker i familien er den dominerende risikofaktoren for de språkvanskene som starter sent. Vi ser ikke språkproblemene når barnet er mellom ett og et halvt og tre år men de ligger latent. Les mer her!

Kjønnsperspektivet.
En ny studie viser at gutter har større risiko for forsinket språkutvikling enn jenter. Studien viser at gutter biologisk sett har større risiko for å utvikle utviklingsforstyrrelser i fosterlivet enn jenter. Gutter er generelt litt senere i språkutviklingen enn jenter, men de fleste tar dette igjen i løpet av de første årene. Dermed kan flere gutter både være i risikosonen for språkvansker som vedvarer og i større grad ha forbigående språkvansker som forsvinner før skolealder.
Forskerne peker på at barn med forsinket språkutvikling må fanges opp så tidlig som mulig. Foreldre, helsetjenesten og barnehageansatte bør være oppmerksomme på språkutviklingen til barna og legge til rette for et utviklende språkmiljø og i noen tilfeller spesielt tilpassede tiltak. Spesielt må de være oppmerksomme på barn som har vedvarende vansker, eller som har hatt normal språkutvikling fram til tre år og som så uventet får utfordringer. 

Vil du lære mer?
Kristiansandsbarnehagen tilbys i høst et kompetanseløp på SPRÅK, basert på Veielderen til Udir- "Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat". Kompetanseløpet består av trehalve kursdager (som kjøres to ganger) og en oppfølging på språkarbeidet i barnehagen som gjøres i samarbeid med den enkelte barnehage. Mer om dette tilbudet kommer etter hvert.

Satsingen FLiK (Forskningsbasert Læringsmiljø i Kristiansand) startet arbeidet med en kartlegging av tilstanden i barnehager og skoler i Kristiansand, også kalt T1. Denne kartleggingen viser store forskjeller når det gjelder språklige ferdigheter. 25 % av barna i Kristiansandsbarnehagen har et språk som er mangelfullt. Det er også et faktum at guttene kommer dårligere ut enn jentene. Vi vet mye om betydningen av et godt språk og hvordan dette henger sammen med læring, trivsel og relasjoner i både barnehagen og videre i skolen. Derfor er det viktig å følge opp disse resultatene med gode tiltak i barnehagene. Kompetanse blant de ansatte vil være avgjørende. 

Torild M. Olsen, som er forsker på språk i barnehage har hovedansvaret for kompetanseløpet på språk. Det faglig innholdet vil være basert på nyere forskning og erfaringer fra andre kompetansetiltak i barnehagen. Sløyden og Lindtjønn barnehage vil bidra med erfaringer fra sin barnehagepraksis. Er barnehagen påmeldt? Meld på her!
FRIST 1.SEPTEMBERJ

 
Vil du vite mer?
Et "sammendrag " av den Skandinaviske forskningen på barns språk og språkvansker er tilgjengelig på Udir sine nettsider. HER!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar