5. jan. 2012

Framtidas barnehage

"Jeg håper de som har ansvar for barnehager i fremtiden blir opptatt av å utvikle barnehager på barnas premisser, og at de gir barnehagene de rammebetingelsene de trenger. Blant annet håper jeg at kvalitet skal bety mer enn kostnadseffektivitet og utbytte. Ingenting er viktigere for samfunnet enn at barn får en god start på livet, noe som plasserer et stort ansvar på de som har ansvaret for barnehagens innhold. De små barna må få et tilbud tilpasset behovene sine, med små avdelinger og mange nok omsorgsfulle ansatte rundt seg. For de større barna må lek og utforskning være en sentral del av hverdagen. Dette stiller særlige krav til de ansattes kompetanse og til barnehagens fysiske utforming. Siden barn er mer i barnehage enn før, håper jeg også at samarbeidet mellom personal og foreldre utvikles videre til beste for barnet. Det er hva May Britt Drugli, førsteamanuensis ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) ved NTNU mener og håper blir viktig i årene som kommer: " Les mer her! 
Ill. fra  temahefte om språkmiljø og språkstimulering. 

Fremtidsforkere og andre fagfolk kan hjelpe oss å se inn i framtida for å forberede oss best mulig. Barnehagen skal være med å prege hva framtida blir, samtidig som vi skal forberede barna på den framtida som kommer.


Vil framtidens barnehager inneholde flere læringsmål og mer skole? Dette var et sentralt tema da det såkalte Brenna-utvalget nylig utredet det pedagogiske tilbudet til barnehagebarn. Utredningen resulterte i rapporten NOU 2010:8 - Med forskertrang og lekelyst.

Språkmiljø og språkutvikling er et tema som vil være minst like viktig i årene som kommer. Norske barnehager bruker ulike verktøy for kartlegge barnehagebarns språkutvikling. Ny rapport vurderer åtte ulike kartleggingsverktøy som brukes i barnehagene. Nå skal det utarbeides en veileder til barnehagene om språkkartlegging og oppfølging i barnehagenes språkarbeid.


Utdanningsdiriktoratet  har fra nyttår ansvar for barnehagesaker. De ser at barnehagesektoren har et "etterslep" på kvalitetsutvikling og styring samtidig som barnehagens rolle blir stadig større og mer anerkjent. (Følg Udir på Facebook!)


Hva tenker du blir viktig i framtidas barnehage? 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar