9. nov. 2011

Likestilling 2014

Like muligheter og rettigheter for kvinner og menn er grunnleggende menneskerettigheter. I tillegg er likestilling lønnsomt. Norge kåres jevnlig til ett av verdens beste land å bo i. Satsing på et likestilt samfunn hvor kvinner deltar på lik linje med menn, er en viktig forklaring til dette. Ved å sikre like muligheter for alle, både kvinner og menn, vil et land oppnå framgang både sosialt, økonomisk og politisk. Derfor står likestilling sentralt i FNs tusenårsmål, og er ett av innsatsområdene i regjeringens utviklingspolitikk.

Barne-, inkludering og likestillingsminister Audun Lysbakken presenterte 86 nye tiltak som skal utvikle likestillingen og bidra til økt rettferdighet, demokrati og maktfordeling. "Likestilling gir mer frihet, ikke mindre" sier Lysebakken. "Jeg ønsker meg en bred offensiv for likestilling, og tett samarbeid med alle parter i arbeids- og næringsliv. Det er i bedriftene, organisasjonene og hjemmene likestilling skapes", sier Lysbakken.

Handlingsplanen er tverrsektoriell og beskriver regjeringens mål og tiltak for likestilling mellom kjønnene blant annet i arbeidslivet, i familielivet, i utdanningsløpet, demokratisk deltagelse, og innen helsefeltet. Her finner du handlingsplanen!

Et av de 9 hovedmålene handler om barnehage og utdanning:
"Likestilling for framtiden – øke bevisstheten om likestilling i barnehage og utdanning".
Selv om barnehagene og utdanningssektoren er pålagt å arbeide for å fremme likestilling mellom kjønn, viser undersøkelser at bevisstheten om likestilling og kjønnsroller er liten. Vi har en relativt høy frafallsprosent innenfor videregående opplæring som særlig rammer gutter, og på noen fagområder er utdanningsvalgene svært kjønnsdelte.
Likestillingsmålene i barnehage og utdanningen i den nye planen:
  • Regjeringen vil at barnehagene og utdanningssektoren skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
  • Regjeringens mål er nulltoleranse for seksuell trakassering på alle skoler. 
  • Regjeringen vil redusere frafallet i videregående opplæring. 
  • Regjeringen ønsker å stimulere til mer utradisjonelle utdanningsvalg for jenter og gutter både innenfor videregående opplæring og høyere utdanning. 
  • Regjeringen vil arbeide for å øke andelen menn ansatt i barnehagene til 20 prosent og menn ansatt i grunnskolen til 40 prosent.
  • Regjeringen ønsker jevnere kjønnsbalanse blant studenter i førskolelærer-, lærer- og barnevernutdanningen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar