16. sep. 2011

Forskning på utbytte av barnehage

Oppholdstid og åpningstid i barnehagen har vært diskutert i Kristiansand det siste året. Nå kommer det en rapport fra Folkehelseinstituttet som svarer på en del spørsmål om tidlig barnehagestart og oppholdstid. Hensikten med rapporten Barnepass fram til 18 måneder. Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved fem år har vært å fremskaffe mer kunnskap om hva slags barnepassordninger som benyttes og hvordan ulike ordninger påvirker barnas fungering.
"For barn flest er det ikke holdepunkter, ut fra våre funn, for å si at det er skadelig å begynne i barnehage ved 12 måneder, sier forsker og spesialist i klinisk psykologi Synnve Schjølberg. Funnene tyder heller ikke på at barn flest som har vært hjemme hele perioden fram til 18 måneder, er bedre rustet enn barn som passes av andre i den samme perioden, sier Schjølberg.
Sjekk lista over de 10 viktigste funnene her!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar