8. nov. 2010

Med forskertrang og lekelyst!

Det såkalte Brennautvalget som har sett på det pedagogiske tilbudet til førskolebarn avga sin innstilling 1. oktober 2010. De har levert NOU 2010:8 som har navnet "Med forskertrang og lekelyst. Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn."

Utvalget har hatt et omfattende mandat og fremmer en rekke forslag angående innhold og organisering av et pedagogisk tilbud til barn før skolestart. Departementet inviterer nå til en bred høring for å gi flest mulig instanser anledning til å uttale seg om og å påvirke utviklingen av det pedagogiske tilbudet til førskolebarn. Les høringen og de 40 forslagene og anbefalingene utvalget gir. Her er et lite utvalg:

  • 20 timer i uken gratis barnehage for 3-5 åringer.

  • Lovfestet kommunal plan for foreldreutvalg.

  • At det i rammeplanen må settes mål for barnehagens arbeid med lek, omsorg og sosial kompetanse.

  • At det rammeplanen må bli tydeligere på kravet til progresjon.

  • At rammeplanen legger tydeligere vekt på hva innholdet i de skoleforberedende aktiviteter skal være.

  • At alle barnehager tar i bruk en tretrinnsmodell for mer systematisk identifisering og oppfølging av barn med særlige behov.

  • Et varig system for etter og videreutdanning av ansatte i barnehagesektoren.

  • 50 % ansatte med pedagogutdanning i barnehagen.

  • Innføring av et minimumskrav til formelle kvalifikasjoner hos assistenter i barnehagen.

  • Tilsynet med barnehagene må styrkes.

Vi anbefaler å lese meldingen! Her finner du den!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar