1. des. 2010

Danning - det nye begrepet i rammeplanen.

Det er gjennomført to foredrag om danning i regi av barnehageetaten, Kristiansand kommune på UIA i november. Tilbudet er gratis og ble tilbudt pedagogiske ledere i Kristiansandsbarnehagen. Foreleser var universitetslektor Arvid Herman Hansen fra UiA. Her er noen av de spørsmålene som ble tatt opp i foredraget.
  • Hva er pedagogikkens egentlige mål?

  • Hvordan har vi historisk sett på begrepet danning?

  • Kan vi bytte ut begrepet oppdragelse med danning eller innebærer det noe mer?

  • Hva betyr det for oss at dette begrepet nå kommer inn i barnehagens formål og rammeplan?
Dette er barnehagens nye formålsparagraf:
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet , likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

De som ønsker å dykke mer ned i dette spennende temaet kan for eksempel lese boka til Mary Brekke: "Dannelse i skole og lærerutdanning" eller de kan delta på den nasjonale barnehagekonferansen i Kristiansund! 10- 11. februar 2011.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar