12. okt. 2010

Regjeringens satsing på barnehagekvalitet

Fra 1. januar 2011 overtar kommunene hele ansvaret for å finansiere barnehagene. Mens andre oppgaver innen blant annet helse og utdanning allerede har vært ”rammefinansiert” i en årrekke, har barnehageområdet vært unntatt på grunn av arbeidet med å sikre et tilstrekkelig antall plasser. Totalt vil om lag 28,1 milliarder kroner bli overført til kommunenes rammetilskudd som sammen med foreldrebetalingen og kommunenes frie inntekter, finansierer ca. 276 300 barnehageplasser.

I statsbudsjettet kan vi finne regjeringens prioriteringer i det neste året. Her er noen av de:
 • Regjeringa vil styrke innsatsen for kvalitet og kompetanseutvikling i barnehagene, og foreslår å øke bevilgingen med 25 mill. kroner i 2011 til ulike kvalitetsfremmande tiltak.

 • Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren (2007–2010) vil bli forlenget til å gjelde ut 2011.

 • Departementet tar sikte på å opprette en lederutdanning for styrere med 280 studieplassar. Dette vil være et deltidsstudium på masternivå.

 • Departementet vil videreføre satsing på vidareutdanningen Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB-studiet).

 • Programmet Veiledning for nyutdannede lærere vil bli utvidet, slik at alle nyutdannede førskolelærere vil få tilbud om veiledning.

 • Regjeringa har som mål å øke andelen ansatte med barnehagefaglig og barnefaglig kompetanse i barnehagane (jf. St.meld. nr. 41 (2008–2009)), for eksempel gjennom tiltak som kan gi assistentgruppa barnefagleg kompetanse. Tilpassa vidareutdanning og kompetansetiltak for barnehageassistentar og vidareutdanning for fagarbeidarar vil bli satt igang.

 • Departementet foreslår å sette i verk tiltak for å øke rekrutteringen til førskolelærarutdanningen.

 • Departementet vil ta initiativ til pilotprosjekter for å styrke barnehagen som læringsarena. Departementet vil i 2011 starte arbeidet med å revidere rammeplanen.

 • Handlingsplanen for likestilling i barnehage og grunnopplæring 2008–2010 blir avslutta ved årsskiftet. Ny nasjonal handlingsplan skal gjelde i perioden 2011–14. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil lede arbeidet.

 • En ekspertgruppe skal ha en faglig gjennomgang og vurdering av språkkartleggingsverktøyene i forhold til majoritetsspråklige og minoritetsspråklige barn, og barn med nedsett funksjonsevne. Vurderingen vil legge grunnlaget for å utarbeide en veileder for arbeidet med språkkartlegging i barnehagen.

 • Regjeringa vil halde fram med arbeidet mot mobbing gjennom Manifest mot mobbing.

 • Foreldrebetalinga for et ordinært heldagstilbud vil i 2011 maksimalt utgjøre 2 330,- kroner per måned og 25 630,- kroner per år.

Finansiering av private barnehager har vært kraftig diskutert etter det nye finansieringssystemet ble lansert. Les mer her! Les også om hvordan Kristin Halvorsen skal sikre at pengene brukes til barnehageformål og samtidig sikre finansiering av de private barnehagene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar