25. sep. 2007

Kakegrunn i vår kommune!

Barne- og ungdomskommunen Kristiansand!
Kommunen fikk prisen for årets barne og ungdomskommune blant annet for sitt brede tilbud til barn og ungdom, arbeidet for et godt barnehagetilbud og særlig satsning på kriminalitetsforebyggende arbeid.

Om barnehagene sies det:
Kommunen var den første storbyen i landet som fikk full barnehagedekning i 2006 og er på mange måter en foregangskommune på barnehageområdet. Kommunen arbeider aktivt med utvikling av denne sektoren, og de har særlig fokus på barns medvirkning, på modeller for ledelse og organisering og på språkstimuleringstiltak. Kommunen legger vekt på å rekruttere og inkludere minoritetsspråklige. Gjennom foreldrebetaling basert på foreldrenes inntekt gjennom graderte satser, tilrettelegger kommunen for at familier med svak økonomi skal få et likeverdig tilbud.
Årets barne- og ungdomskommune gjør en betydelig innsats for å skape et godt oppvekstmiljø med likeverdige muligheter for alle barn og unge.

Kommunen jobber godt og langsiktig med de prosjektene og tiltakene de gjennomfører for å bedre oppvekstmiljøet. Juryen har spesielt lagt merke til den helhetlige tankegangen og det tverrfaglig samarbeidet i kommunen. Det var barnehagedirektøren som tok initiativet til søknaden om å få denne prisen.
Synlig bevis på prisen henger nå på barnehageetaten:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar