3. jul. 2007

Ny §1 i barnehageloven...
Bostad-utvalget har nå avgitt sin innstilling til nytt formål for barnehagen og opplæringen. Utvalget var enige om at de ikke måtte være enige i alt, men at alle måtte være enige i noe. Slik blir det vel med oss også når dette forslaget nå skal ut på høring.

Slik lyder forslaget til nytt formål i barnehagen:
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på naturen og hverandre. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
Vil du se Inga Bostad fortelle om begrunnelsene for formålene? Sjekk regjeringens Web-TV her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar